Trenażer do nauki wykonywania iniekcji śródskórnej – ciemna karnacja

Kod produktu: LF01261

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

2067,14 zł(1680,6 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer o ciemnej karnacji w postaci odlewu przedra­mie­nia (od nad­garstka do łok­cia) osoby doro­słej prze­zna­czony do ćwi­czeń i demon­stra­cji iniek­cji śród­skór­nych. Tre­na­żer posiada 8 miejsc prze­zna­czonych do wyko­ny­wa­nia iniek­cji- po pra­wi­dło­wej iniek­cji poja­wia się cha­rak­te­ry­styczne wybrzu­sze­nie.

Opis produktu

Tre­na­żer o ściemnej karnacji w postaci przedra­mie­nia, stwo­rzony na pod­sta­wie odlewu ramie­nia doro­słego czło­wieka (od nad­garstka do łok­cia). Prze­zna­czony jest do demon­stra­cji i nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji śród­skór­nych. Skóra tre­na­żera została wyko­nana z mięk­kiego winylu, co umoż­li­wia reali­styczne odwzo­ro­wa­nie ludz­kiej skóry. Na przedra­mie­niu zlo­ka­li­zo­wa­nych jest 8 miejsc prze­zna­czonych do wie­lo­krot­nego wyko­na­nia iniek­cji. Kiedy iniek­cja zosta­nie wyko­nana pra­wi­dłowo, po wpro­wa­dze­niu płynu pojawi się cha­rak­te­ry­styczny bąbel. Wodę z tre­na­żera usuwa się poprzez jej ode­ssa­nie przy uży­ciu igły i strzy­kawki.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

  • wyko­ny­wa­nie iniek­cji śród­skór­nych

Funk­cje­/ce­chy:

  • fan­tom przedra­mie­nia stwo­rzony na pod­sta­wie rze­czy­wi­stego odlewu
  • skóra wyko­nana z mięk­kiego winylu
  • 8 miejsc z moż­li­wo­ścią wyko­na­nia iniek­cji
  • po pra­wi­dło­wej iniek­cji poja­wia się cha­rak­te­ry­styczne wybrzu­sze­nie

W zesta­wie:

  • fan­tom w postaci przedra­mie­nia (od nad­garstka do łok­cia)
  • strzy­kawka

Wymiary: 33 x 28 x 12,5 cm

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.