Promocja!

Trenażer do odbarczenia odmy i drenażu

Kod produktu: LF03770

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

11685,00 zł(9500,00 zł netto)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11 685,00 

1 w magazynie

Opis skrócony

Tre­na­żer zapro­jek­to­wany do nauki teo­rii, ana­to­mii i umie­jęt­no­ści potrzeb­nych do postę­po­wa­nia pod­czas ura­zów klatki pier­sio­wej w warun­kach przed­szpi­tal­nych oraz wpro­wa­dza­nia rurki do dre­nażu. Dwa wycię­cia w fan­to­mie umoż­li­wia obser­wa­cję ana­to­micz­nych rela­cji mię­dzy powierzch­nią skóry, mię­śniami, żebrami i płu­cami.

Opis produktu

Tre­na­żer do nauki odbar­cza­nia odmy i dre­nażu jest dosko­na­łym narzę­dziem do nauki ana­to­mii i umie­jęt­no­ści potrzeb­nych do postę­po­wa­nia pod­czas wystą­pie­nia urazu klatki pier­sio­wej. Prawa strona fan­tomu posiada dwa wycięte obszary, które ilu­strują ana­to­miczne rela­cje mię­dzy powierzch­nią skóry, musku­la­turą, żebrami i płu­cami. Po lewej stro­nie jest odwzo­ro­wana odma wen­ty­lowa i miej­sce do chi­rur­gicz­nego umiesz­cza­nia dre­nażu w celu odpro­wa­dze­nia pły­nów z prze­strzeni opłuc­nej. Instruk­tor może kon­tro­lo­wać płynny kolor, obję­tość i lep­kość.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– odbar­cze­nie odmy wen­ty­lo­wej

– chi­rur­giczne wpro­wa­dza­nie rurki do dre­nażu

Funk­cje­/ce­chy:
– fan­tom w postaci torsu doro­słego męż­czy­zny

– posiada dwa wycięte obszary, które ilu­strują ana­to­miczne rela­cje mię­dzy powierzch­nią skóry, musku­la­turą, żebrami i płu­cami

– instruk­tor może kon­tro­lo­wać płynny kolor, obję­tość i lep­kość

– powie­trze uwal­nia się po pra­wi­dło­wym wpro­wa­dze­niu igły

W zesta­wie:

– tre­na­żer do odbar­cza­nia odmy i dre­nażu

– wymienne wkładki do odbar­cza­nia odmy (5)

– wymienne wkładki do dre­nażu (5)

– wkładki z tkanką pod­skórną (5)

– celu­loza mety­lowa (do zagęsz­cza­nia sztucz­nej krwi)

– pompka nożna

– kon­cen­trat sztucz­nej krwi

– wkładka pie­lę­gniar­ska

– walizka

Ele­menty zuży­walne:

  • LF03771U wymienne wkładki do dre­nażu (5)
  • LF03772U wkładki z tkanką pod­skórną (5)
  • LF03773U wymienne wkładki do odbar­cza­nia odmy (5)
  • LF03774U celu­loza mety­lowa
  • LF03775U kon­cen­trat sztucz­nej krwi
  • LF09919U Nasco Cle­aner

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.