Trenażer niemowlęcia do symulacji zadławień

Kod produktu: 100-1640

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

2209,72 zł(1796,52 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci 9 – mie­sięcz­nego dziecka prze­zna­czony jest do nauki radze­nia sobie z zadła­wie­niem spo­wo­do­wa­nym obec­no­ścią ciała obcego w dro­gach odde­cho­wych.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci 9 – mie­sięcz­nego dziecka prze­zna­czony jest do nauki postę­po­wa­nia pod­czas zadła­wie­nia spo­wo­do­wa­nego obec­no­ścią ciała obcego w dro­gach odde­cho­wych u małych dzieci. Umiesz­cza­jąc dołą­czone do zestawu ciało obce w jamie gar­dła, zatyka się gar­dło i ini­cjuje potrzebę wyko­na­nia odpo­wied­nich czyn­no­ści w celu usu­nię­cia obiektu. Pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni oraz uży­cie wystar­cza­ją­cej siły spo­wo­duje wyda­le­nie przedmiotu z ust.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka postę­po­wa­nia pod­czas zadła­wie­nia u małych dzieci

Funk­cje / cechy:

  • tre­na­żer nie­mow­lę­cia wyko­nany z zacho­wa­niem cech ana­to­micz­nych
  • usu­nię­cie przedmiotu z dróg odde­cho­wych nastę­puje tylko po wyko­na­niu czyn­no­ści w pra­wi­dłowy spo­sób

W zesta­wie:

  • fan­tom w postaci 9-mie­sięcz­nego dziecka
  • ciało obce do blo­kady dróg odde­cho­wych, (1 szt.)
  • ubranka
  • torba trans­por­towa

Dostępne opcje:

  • 100-1605 – ciała obce do wywo­ły­wa­nia nie­droż­no­ści dróg odde­cho­wych, 2 obiekty, każdy zamo­co­wany na sznurk: , 2 cm replika frag­mentu hot doga, 2 cm replika frag­mentu twar­dego cukierka

Waga: 3.63 kg

Rozmiar: 66,04 x 20,32 x 20,32 cm.

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.