TruBaby X- zaawansowany fantom PALS

Kod produktu: TB10001X

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Niezwykle realistyczny fantom pięciomiesięcznego niemowlęcia przeznaczony do szkolenia umiejętności z zakresu iniekcji dożylnej, wprowadzania PICC pod kontrolą USG, punkcji lędźwiowej, RKO, odbarczania odmy, drenażu klatki piersiowej i cewnikowania. Fantom został wykonany z realistycznego materiału, a drogi oddechowe są odwzorowane na podstawie plików DICOM.

Opis produktu

Tru­Baby to kom­pletne roz­wią­za­nie do szko­le­nia pedia­trycz­nych umie­jęt­no­ści kli­nicz­nych, o reali­stycz­nym wyglą­dzie, wadze i roz­mia­rze 5-cio mie­sięcz­nego nie­mow­lę­cia w 50 cen­tylu. Ten model to ide­alne narzę­dzie tre­nin­gowe dla ane­ste­zjo­lo­gów, pie­lę­gnia­rek, ratow­ni­ków medycz­nych i innych pra­cow­ni­ków służby zdro­wia prak­ty­ku­ją­cych zaawan­so­wane czyn­no­ści resu­scy­ta­cyjne u dzieci (PALS) i pro­ce­dury medy­cyny ratun­ko­wej. Model ten zapew­nia reali­styczne szko­le­nie w zakre­sie zarzą­dza­nia dro­gami odde­cho­wymi dzięki reali­stycz­nym dro­gom odde­cho­wym odwzo­ro­wa­nym na pod­sta­wie pli­ków DICOM, iniek­cji dożyl­nej, wpro­wa­dza­nia cew­nika PICC pod kon­trolą USG, punk­cji lędź­wio­wej, iniek­cji doszpi­ko­wej w kość pisz­cze­lową, tora­ko­cen­tezy, dre­nażu klatki pier­sio­wej, cew­ni­ko­wa­nia cewki moczo­wej i wyko­ny­wa­nia RKO.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych
 • RKO
 • iniek­cje dożylne (koń­czyna górna, dolna i stopa)
 • punk­cja lędź­wiowa
 • wpro­wa­dza­nie cew­ni­ków obwo­do­wych (PICC)
 • wpro­wa­dza­nie cew­ni­ków obwo­do­wych (PICC) pod kon­trolą USG
 • odbar­cze­nie odmy pręż­nej (2. i 5. prze­strzeń mię­dzy­że­browa)
 • dre­naż klatki pier­sio­wej (tylko powie­trze)
 • infu­zja doszpi­kową (w pisz­czel)
 • cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego

Funk­cje­/ce­chy:

 • nie­zwy­kle reali­styczny fan­tom o wyglą­dzie 5-cio mie­sięcz­nego nie­mow­lę­cia
 • wyko­nany z mate­riału, który w wyglą­dzie i dotyku przy­po­mina ludzką skórę
 • reali­styczne drogi odde­chowe odtwo­rzone na pod­sta­wie pli­ków DICOM
 • reali­styczna rucho­mość, w tym odchy­le­nie głowy, unie­sie­nie pod­bródka i wysu­nię­cie żuchwy
 • moż­li­wość wymiany głowy w przy­padku jej uszko­dze­nia
 • reali­styczna struk­tura żeber, w tym wyro­stek mie­czy­ko­waty i oboj­czyk umoż­li­wiają pra­wi­dłowe wyzna­cze­nie uło­że­nia rąk pod­czas uci­ska­nia klatki pier­sio­wej
 • fan­tom umoż­li­wia uci­śnię­cie klatki pier­sio­wej na głę­bo­kość 3,8 cm
 • wyczu­walne punkty orien­ta­cyjne w dru­giej prze­strzeni mię­dzy­że­bro­wej i środ­kowo-oboj­czykowej oraz pią­tej linii mię­dzy­że­bro­wej i pacho­wej
 • wyczu­walne punkty orien­ta­cyjne krę­gów oraz grze­bień bio­drowy
 • moż­li­wość wyko­na­nia punk­cji lędź­wio­wej w prze­strzeni L3-L4 oraz L4-L5, z zacho­wa­niem wyma­ga­nej pod­czas zabiegu pozy­cji (na boku lub wypro­sto­wany)
 • pra­wi­dłowe umiesz­cze­nie cew­nika umoż­li­wia pobra­nie symu­lo­wa­nego płynu mózgowo-rdze­nio­wego (PMR)
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji doszpi­ko­wej w kość pisz­cze­lową
 • reali­styczne odwzo­ro­wa­nie guzo­wa­to­ści pisz­czeli i rzepki
 • reali­styczna ana­to­mia umoż­li­wia wpro­wa­dza­nie cew­nika do pęche­rza moczo­wego
 • moż­li­wość wymiany geni­ta­liów męskich na żeń­skie
 • w zesta­wie znaj­dują się dodat­kowe ramiona umoż­li­wiające iniek­cję dożylną i wpro­wa­dza­nie PICC pod kon­trolą USG (wpro­wa­dze­nie, roz­sze­rze­nie i pełna kaniu­la­cja)
 • w pełni zamknięty obieg pły­nów w fan­tomie zapew­nia reali­styczny fla­sh­back i prze­pływ krwi
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji dożyl­nych w róż­nych miej­scach dłoni, ramie­nia i stopy z reali­stycz­nym cofa­niem krwi; dostęp do żyły odpro­mie­nio­wej, odłok­cio­wej, łuk żylny grzbie­towy dłoni, żyła odpisz­czelowa, żyła odstrzał­kowa i łuk żylny grzbie­towy stopy
 • udroż­nia­nie dróg odde­cho­wych obej­muje intu­ba­cję przez nos i tcha­wicę, wen­ty­la­cję wor­kiem samo­roz­prę­żal­nym, wpro­wa­dze­nie przy­rzą­dów nad­gło­śnio­wych, laryn­go­sko­pię bez­po­śred­nią i video, wpro­wa­dze­nie rurki dotcha­wi­czej
 • moż­li­wość odbar­cze­nia odmy w 2. i 5. prze­strzeni mię­dzy­że­bro­wej, po pra­wi­dło­wym wpro­wa­dze­niu igły sły­szalny jest cha­rak­te­ry­styczny świst
 • odma opłuc­nowa- moż­li­wość wpro­wa­dze­nia drenu do klatki pier­sio­wej tech­niką Sel­din­gera lub z zasto­so­wa­niem pro­ce­dury tora­ko­cen­tezy

W zesta­wie:

 • Fan­tom nie­mow­lę­cia Tru­Baby z zain­sta­lo­wa­nymi wkład­kami i geni­ta­liami żeń­skimi
 • torba do prze­cho­wy­wa­nia
 • instruk­cja obsługi
 • lubry­kant Tru­Corp 100 ml
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi 250 ml
 • zestaw do napeł­nia­nia zbior­ni­ków fan­tomu
 • wymienne wkładki do dekom­pre­sji odmy (2 lewe i 2 prawe)
 • wymienne wkładki do dre­nażu (2 lewe i 2 prawe)
 • wymienne koń­czyny górne umożl­wia­jące wpro­wa­dza­nie cew­ni­ków pod kon­trolą USG (lewa i prawa koń­czyna górna)
 • wymienne wkładki do iniek­cji doszpi­ko­wej (5 pra­wych i 5 lewych)
 • wymienne geni­ta­lia męskie
 • wymienna skóra klatki pier­sio­wej

Wymiar tre­na­żera: 62 x 22 x 12 cm

Wymiar z opa­ko­wa­niem: 79 x 45 x 28 cm

Waga tre­na­żera: 5,5 kg

Waga z akce­so­riami i walizką: ok 10 kg

Ele­menty zuży­walne:

 • TL001– lubry­kant Tru­Corp (100ml)
 • CVB250 – kon­cen­trat sztucz­nej krwi (5 x 250ml)
 • TBCD04– wkładki do dre­nażu (4 sztuki)
 • TBND04– Tru­Baby X wkładka do odbar­cze­nia domy (4 sztuki)
 • TBARM01L-Tru­Baby X wymienne lewe ramię
 • TBARM01R- Tru­Baby X wymienne prawe ramie
 • TBLEG01L- Tru­Baby X wymienna lewa noga
 • TBLEG01R- Tru­Baby X wymienna prawa noga
 • TBARM01UL- Tru­Baby X wymienne lewe ramię USG
 • TBARM01UR- Tru­Baby X wymienne prawe ramię USG
 • TBI020– Tru­Baby X wymienne wkładki doszpi­kowe (20 sztuk – 10 lewych i 10 pra­wych)
 • TBLUM04– Tru­Baby X wkładki do punk­cji dolędź­wio­wej (4 sztuki)

Ele­menty zamienne:

 • TBFSKIN1– Tru­Baby X skóra klatki pier­sio­wej
 • TBUI01F- Tru­Baby X wymienne żeń­skie geni­ta­lia
 • TBUI01M- Tru­Baby X wymienne męskie geni­ta­lia

Trucorp

TruCorp to irlandzki producent wyspecjalizowany w produkcji trenażerów dedykowanych medycynie ratunkowej. Trenażery tego producenta zapewniają ponadprzeciętny realizm podczas wykonywania procedur, dzięki użyciu najwyższej jakości materiałów do ich wykonania oraz innowacyjnego podejścia podczas ich projektowania.