Model: typy zębów ssaków (Mammalia), wersja Deluxe [T300292]

Kod produktu: 1021046 [T300292]

3947,07 zł(3209,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw modeli róż­nych typów zębów słu­żący do nauki budowy zębów ssa­ków, porów­ny­wa­nia ich kształ­tów, budowy, a następ­nie wycią­ga­nia wnio­sków zwią­za­nych z wpły­wem tych cech na zwy­czaje żywie­niowe zwie­rząt.

Opis produktu

Zestaw modeli róż­nych typów zębów obej­muje zęby zwie­rząt wszyst­ko­żer­nych (świ­nie, psy), mię­so­żer­nych (koty) i rośli­no­żer­nych (krowy, kró­liki, szczury). Umoż­li­wia porów­na­nie kształ­tów i typów zębów, a co za tym idzie wycią­gnię­cie wnio­sków na temat wpływu poszcze­gól­nych geo­me­trii, wyglądu zębów ze względu na źró­dło poży­wie­nia oraz zesta­wie­nie ich z zacho­wa­niami żywie­nio­wymi i myśliw­skimi.

W wer­sji Deluxe każdy model zawiera połowę spre­pa­ro­wa­nych, praw­dzi­wych zębów gór­nych i dol­nych kró­lika, kota i świni. Modele moco­wane są na pod­stawce.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy zębów ssa­ków, porów­na­nie ich ze względu na źró­dło poży­wie­nia zwie­rząt oraz wpływ budowy na zacho­wa­nia żywie­niowe i myśliw­skie

Funk­cje / cechy:

  • w wer­sji Deluxe każdy arty­kuł zawiera połowę spre­pa­ro­wa­nych, praw­dzi­wych zębów gór­nych i dol­nych kró­lika, kota i świni
  • żadne żywe orga­ni­zmy nie były hodo­wane i zabi­jane w celu wyko­na­nia pre­pa­ra­tów
  • brak zagro­że­nia ze strony cho­rób odzwie­rzę­cych
  • przed­sta­wie­nie natu­ral­nej ana­to­mii zwie­rzę­cej
  • zmon­to­wana każda naj­mniej­sza kostka
  • nie żółk­nie
  • dosko­nały do ana­to­mii porów­naw­czej na lek­cji, np. zwie­rzę – czło­wiek

W zesta­wie:

  • zestaw zębów róż­nych ssa­ków

Waga: 3.5 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.