Zaawansowany pełnopostaciowy fantom BLS/RKO z oprogramowaniem monitorującym BT-CPTA

Kod produktu: BT-CPTA

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawan­so­wany peł­no­po­sta­ciowy fan­tom BLS/RKO z feed­back w cza­sie rze­czy­wi­stym wyświe­tla­nym na table­cie. Umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie danych doty­czą­cych uci­sku klatki pier­sio­wej i wen­ty­la­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym, spraw­dze­nie tętna i dróg odde­cho­wych, defi­bry­la­cji i wiele innych.

Opis produktu

Zaawan­so­wany, peł­no­po­sta­ciowy fan­tom BLS/RKO dzięki któ­remu ulep­szysz tre­ning dzięki infor­ma­cjom zwrot­nym wyświe­tla­nym na table­cie. Dołą­czone opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia uzy­ska­nie feed­backu w cza­sie rze­czy­wi­stym- sprawdź dane doty­czące uci­sku klatki pier­sio­wej i wen­ty­la­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym, tętno i drogi odde­chowe, efekt prze­pro­wa­dzo­nej pro­ce­dury resu­scy­ta­cji i wiele innych. Po tre­ningu możesz pobrać i wyko­rzy­stać wyniki do jego pod­su­mo­wa­nia i pomóc uczest­ni­kom szko­le­nia w dosko­na­le­niu tech­niki BLS/RKO.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • ćwi­cze­nie uci­ska­nia klatki pier­sio­wej i wyko­ny­wa­nia sztucz­nej wen­ty­la­cji z wyko­rzy­sta­niem fan­tomu resu­scy­ta­cji krą­że­niowo-odde­chowej
 • prak­ty­ko­wa­nie pro­ce­dur wyko­ny­wa­nych przed pro­ce­sem resu­scy­ta­cji, takich jak spraw­dza­nie tętna i stop­nia świa­do­mo­ści pacjenta oraz udraż­nia­nie jego dróg odde­cho­wych
 • defi­bry­la­cja
 • po tre­ningu wyniki mogą zostać wyko­rzy­stane do pod­su­mo­wa­nia szko­le­nia i być pomocne dla uczest­ni­ków w dosko­na­le­niu tech­niki RKO/BLS

Funk­cje / cechy:

 • opro­gra­mo­wa­nie przy­ja­zne dla użyt­kow­nika, łatwe w uży­ciu
 • opro­gra­mo­wa­nie w języku pol­skim
 • infor­ma­cje zwrotne w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • zaawan­so­wany tech­no­lo­gicz­nie design
 • łącz­ność pomię­dzy table­tem a fan­tomem w tech­no­lo­gii blu­eto­oth
 • trwałe elek­trody AED
 • zop­ty­ma­li­zo­wane opro­gra­mo­wa­nie GUI
 • inter­fejs i opro­gra­mo­wa­nie zop­ty­ma­li­zo­wane pod lap­topy
 • auto­ma­tyczne tętno na tęt­nicy szyj­nej

W zesta­wie:

 • mane­kin (górna część ciała)
 • ręce i nogi (po 1 parze)
 • BT-AED elek­trody do defi­bry­la­tora
 • kon­wer­ter napię­cia
 • kurtka i spodnie
 • uchwyt na bate­rie
 • walizka do prze­cho­wy­wa­nia
 • instruk­cja użyt­kow­nika

* Zestaw nie zawierta tabletu

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.