Zestaw 5 modeli ludzkich zębów [D10]

Kod produktu: 1017588

2097,1 zł(1704,96 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Seria modeli zębów składająca się z 5 modeli zamontowanych na wyjmowanych podstawach.

Opis produktu

Edu­ka­cyjny zestaw skła­da­jący się z 5 modeli zębów umiesz­czo­nych na sta­bil­nych posta­wach. 4 z pię­ciu modeli posia­dają demon­to­wane ele­menty umożl­wia­jące obser­wa­cję wewnętrz­nej struk­tury zęba.

Ponadto modele zapew­niają dar­mowy dostęp do kur­sów z ana­to­mii. Obej­mują 11 kur­sów ana­to­mii 3 B z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych. Edu­ka­cję wspiera rów­nież 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę i zare­je­stro­wać swój model ana­to­miczny 3 B online.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zapo­zna­nie z budową zębów

Funk­cje / cechy:

 • modele zębów na pod­sta­wach
 • modele posia­dając zdej­mo­walne ele­menty
 • modele przed­sta­wiają:
  • 2-czę­ściowy dolny sie­kacz o prze­kroju podłuż­nym
  • 2-czę­ściowy dolny kieł o prze­kroju podłuż­nym
  • niż­szy przed­trzo­no­wiec z jed­nym korze­niem
  • 2-czę­ściowy dolny trzo­no­wiec z podwój­nym korze­niem i z prze­kro­jem podłuż­nym poka­zu­ją­cym atak próch­nicy
  • 3-czę­ściowy górny trzo­no­wiec z prze­kro­jem podłuż­nym i próch­nicą
 • każdy ząb jest rów­nież dostępny osobno.
 • dostęp do dodat­ko­wych narzę­dzi dydak­tycz­nych online

W zesta­wie:

 • zestaw 5 modeli ludz­kich zębów
 • cza­sowa licen­cja opro­gra­mo­wa­nia mul­ti­me­dial­nego do nauki ana­to­mii

Waga zestawu: 2,1 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.