Zestaw do kompletnej edukacji w zakresie problemów stopy cukrzycowej

Kod produktu: WA29842

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1140,39 zł(927,15 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw modeli oraz broszur informacyjnych zapewniający kompleksową edukację z zakresu problemów związanych ze stopą cukrzycową.

Opis produktu

Zestaw modeli oraz bro­szur infor­ma­cyj­nych dedy­ko­wany do nauki dia­gno­styki oraz odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji stopy cukrzy­co­wej. Ponadto modele pre­zen­tują skutki braku lub niepra­wi­dło­wej pie­lę­gna­cji łagod­nych zmian pato­lo­gicz­nych. Zestaw obej­muje model pre­zen­tujący czę­ste zmiany pato­lo­giczne stóp, model przed­sta­wia­jący frag­ment stopy ze zmia­nami mar­twi­czymi oraz bro­szurę infor­ma­cyjną dla dia­be­ty­ków.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • dia­gno­styka zmian pato­lo­gicz­nych stóp z naci­skiem na pato­lo­gie stopy cukrzy­co­wej
 • dobie­ra­nie odpo­wied­niej tera­pii
 • sku­teczne prze­ka­zy­wa­nie pacjen­towi zale­ceń pie­lę­gna­cyj­nych

Funk­cje­/ce­chy:

 • ofe­ruje kom­plek­sowy tre­ning z zakresu dia­gno­zo­wa­nia zmian pato­lo­gicz­nych oraz pie­lę­gna­cji stóp u osób cho­rych na cukrzycę

W zesta­wie:

 • WA22223 – model pre­zen­tujący czę­ste zmiany pato­lo­giczne stóp

Natu­ral­nej wiel­ko­ści odlew praw­dzi­wej stopy demon­stru­jący czę­sto wystę­pu­jące zmiany pato­lo­giczne powsta­jące na sto­pach. Ide­al­nie spraw­dzi się jako narzę­dzie demon­stra­cyjne zarówno w sali edu­ka­cyj­nej, jak rów­nież w gabi­ne­cie lekar­skim.

 • WA21216 – model przed­sta­wia­jący frag­ment stopy ze zmia­nami mar­twi­czymi

Model w for­mie frag­mentu stopy przed­sta­wia­jący zmiany mar­twi­cze zwią­zane ze stopą cukrzy­cową. Posiada inwa­zyjną ranę na spodniej stro­nie stopy oraz obszar z tkanką mar­twi­czą wokół dużego i dru­giego palca.

 • WA25981 – bro­szura infor­ma­cyjna dla dia­be­ty­ków

Bro­szura infor­ma­cyjna zawie­ra­jąca opis i wygląd pospo­li­tych zmian pato­lo­gicz­nych, które powstają na sto­pach osób cho­rych na cukrzycę, wraz ze wska­zów­kami pie­lę­gna­cyj­nymi.

Dostępne opcje:

 • WA22223 – model pre­zen­tujący czę­ste zmiany pato­lo­giczne stóp
 • WA21216 – model przed­sta­wia­jący frag­ment stopy ze zmia­nami mar­twi­czymi
 • WA25981 – bro­szura infor­ma­cyjna dla dia­be­ty­ków
 • WA29842 – zestaw do kom­plet­nej edu­ka­cji w zakre­sie pro­ble­mów stopy cukrzy­co­wej

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.