Zestaw fantomów do nauki bandażowania kikutów po amputacji

Kod produktu: LF01065

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

4942,53 zł(4018,32 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw fantomów składający się z górnego oraz dolnego odcinka ciała z kończynami. Dedykowany do nauki bandażowania oraz zakładania protez.

Opis produktu

Zestaw fan­to­mów w for­mie gór­nego odcinku ciała z koń­czy­nami oraz dol­nego odcinka ciała z koń­czy­nami oraz mied­nicą. Fan­tomy sta­no­wią narzę­dzie dydak­tyczne do nauki tech­nik ban­da­żo­wa­nia.

Fan­tom w for­mie dol­nej część ciała jest na tyle długi, że umoż­li­wia nosze­nie opa­trunku wokół ciała nad nie­obec­nym bio­drem na wyso­ko­ści grze­bie­nia bio­dro­wego. Fan­tom przyj­muje pozy­cję pacjenta leżą­cego na ple­cach. Posiada oby­dwie koń­czyny dolne w sta­nie po ampu­ta­cji. Jedna koń­czyna jest ampu­to­wana poni­żej kolana, druga w poło­wie uda.

Budowa fan­tomu w postaci gór­nej czę­ści ciała obej­muje dwie koń­czyny w sta­nie po ampu­ta­cji. Jedna koń­czyna jest ampu­to­wana powy­żej łok­cia, a druga powy­żej nad­garstka. Oby­dwa ramiona są lekko wypro­sto­wane odwzo­ro­wu­jąc natu­ralną pozy­cję przyj­mo­waną przez pacjen­tów. Ści­śli­wość mate­riału zapew­nia reali­styczne dozna­nia.

Fan­tomy nie posia­dają wewnętrz­nej struk­tury symu­lu­ją­cej wyczu­walny szkie­let. Mogą zostać użyte do pre­zen­ta­cji popraw­nego moco­wa­nia pro­tez.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ban­da­żo­wa­nia oraz moco­wa­nia pro­tez

Funk­cje­/ce­chy:

  • fan­tomy nie posia­dają wewnętrz­nej struk­tury symu­lu­ją­cej wyczu­walny szkie­let
  • koń­czyny dolne oraz górne przed­sta­wiają wygląd po ampu­ta­cji na róż­nych wyso­ko­ściach
  • ści­śli­wość mate­riału zapew­nia reali­styczne dozna­nia

W zesta­wie:

  • zestaw fan­to­mów do nauki ban­da­żo­wa­nia
  • instruk­cja

Dostępne opcje:

  • LF01063 – fan­tom gór­nego odcinka ciała do nauki ban­da­żo­wa­nia
  • LF01064 – fan­tom dol­nego odcinka ciała do nauki ban­da­żo­wa­nia
  • LF01065 – zestaw fan­to­mów do nauki ban­da­żo­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

  • LF09919 – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący

Wymiary: górna cześć tuło­wia: 66 x 46 x 33 cm, dolna część tuło­wia: 89 x 38 x 25.4 cm

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.