Zestaw modeli nowotworowych zmian skórnych w powiększeniu – jasna karnacja

Kod produktu: LF00950

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1809,16 zł(1470,86 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model w formie fragmentu skóry ze zmianami nowotworowymi, dedykowany do nauki diagnozowania raka skóry.

Opis produktu

Model w for­mie frag­mentu skóry z powięk­szo­nymi zmia­nami nowo­two­ro­wymi. Wspo­maga edu­ka­cję w zakre­sie dia­gno­zo­wa­nia raka skóry. Dłu­go­tr­wała eks­po­zy­cja skóry na dzia­ła­nie pro­mieni sło­necz­nych może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia jej komó­rek. Jeżeli uszko­dzone komórki nie obumrą lub się nie zre­ge­ne­rują, pro­wa­dzi to do ich dege­ne­ra­cji i roz­woju raka skóry. Model przed­sta­wia róż­no­rodne zmiany skórne, które obej­mują:

 • pra­wi­dłowy pie­przyk
 • rak pod­staw­no­ko­mór­kowy skóry
 • rak kol­czy­sto­ko­mór­kowy skóry
 • czer­niak zło­śliwy

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • dia­gno­zo­wa­nie zmian nowo­two­ro­wych skóry

Funk­cje­/ce­chy:

 • powięk­szony model w for­mie frag­mentu skóry o jasnej kar­na­cji
 • pre­zen­tuje róż­no­rodne zmiany nowo­two­rowe skóry

W zesta­wie:

 • powięk­szony model pre­zen­tu­jący nowo­two­rowe zmiany skórne – jasna kar­na­cja
 • pod­stawa
 • szta­luga
 • torba do prze­cho­wy­wa­nia
 • karta zawie­ra­jąca spis struk­tur ana­to­micz­nych, które przed­sta­wia model

Dostępne opcje:

 • LF00950 – zestaw modeli nowo­two­ro­wych zmian skór­nych w powięk­sze­niu – jasna kar­na­cja
 • LF00951 – zestaw modeli nowo­two­ro­wych zmian skór­nych w powięk­sze­niu – ciemna kar­na­cja

Wymiary: 22 x 28 x 0.6 cm

Waga z opa­ko­wa­niem: 1.59 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.