Zestaw modeli piersi- zdrowa i z patologiami [L56]

Kod produktu: 1008497

2697,88 zł(2193,4 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw składający się z dwóch niezależnych modeli piersi- prawej w okresie laktacji i lewej piersi poza okresem laktacji. Każda z piersi jest podzielona w płaszczyźnie poprzecznej. Jedna część przedstawia zdrową pierś a druga przedstawia różnego rodzaju patologie.

Opis produktu

Zestaw modeli kobie­cej piersi od 3 B Scien­ti­fic jest naprawdę cen­nym narzę­dziem do wyka­za­nia róż­nic mię­dzy zdrową i nie­zdrową tkanką pier­siową. Zestaw zawiera prawą i lewą pierś. Obie przed­sta­wiają powszechne cho­roby, takie jak zapa­le­nie sutka, włók­niak tor­bie­lo­waty piersi i nowo­twory zło­śliwe. Oba modele są trzy­mane razem za pomocą magne­sów dla łatwiej­szej demon­stra­cji.

Modele te dzięki zasto­so­wa­niu wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów oraz dokład­nie odwzo­ro­wa­nej ana­to­mii są ide­alne do edu­ka­cji o cho­ro­bach piersi zarówno w pla­ców­kach oświa­to­wych jak i gabi­ne­tach lekar­skich.

Ponadto modele zapew­niają dar­mowy dostęp do kur­sów z ana­to­mii. Obej­mują 11 kur­sów ana­to­mii 3 B z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych. Edu­ka­cję wspiera rów­nież 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę i zare­je­stro­wać swój model ana­to­miczny 3 B online.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zapo­zna­nie z pra­wi­dłową i niepra­wi­dłową ana­to­mią piersi

Funk­cje / cechy:

 • dwa modele piersi- jedna w okre­sie lak­ta­cji, druga poza okre­sem lak­ta­cji
 • każdy z modeli jest podzie­lony na dwie czę­ści w płasz­czyź­nie, połowy są moco­wane przy uży­ciem magne­sów dla łatwiej­szej pre­zen­ta­cji
 • lewa pierś w okre­sie lak­ta­cji przed­sta­wia:
  • model podzie­lony w płasz­czyź­nie poprzecz­nej na 2 czę­ści
  • zdrowa tkanka piersi w okre­sie lak­ta­cji jest przed­sta­wiona na powierzchni zewnętrz­nej połowy
  • na wewnętrz­nej poło­wie odwzo­ro­wane jest zapa­le­nie gru­czołu pier­sio­wego (masti­sis)
 • prawa pierś w okre­sie poza lak­ta­cją:
  • model piersi podzie­lony w płasz­czyź­nie poprzecz­nej na 3 czę­ści
  • zdrowa tkanka piersi poza okre­sem lak­ta­cji jest odwzo­ro­wana na powierzchni zewnętrz­nej czę­ści
  • zewnętrzna połowa posiada usu­nięty kawa­łek skóry co pozwala na obser­wa­cję regio­nal­nych węzłów chłon­nych
  • na zewnętrz­nej płasz­czyź­nie środ­ko­wego prze­kroju piersi przed­sta­wione są tor­biele i gruczolakowłók­niak
  • na wewnętrz­nej płasz­czyź­nie środ­ko­wego prze­kroju piersi przed­sta­wiona jest pato­lo­giczna pro­li­fe­ra­cja tkanki łącz­nej piersi (cho­roba włók­ni­sto-tor­bie­lo­wata piersi)
  • na wewnętrz­nej czę­ści zostały odwzo­ro­wane nowo­twory zło­śliwe

W zesta­wie:

 • 2 modele piersi na pod­sta­wie
 • cza­sowa licen­cja opro­gra­mo­wa­nia mul­ti­me­dial­nego do nauki ana­to­mii

Waga zestawu: 1.4 kg

Wymiary zestawu: 36.7 x 23.2 x 19.7 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.