Zestaw symulowanych ran dedykowanych dla pielęgniarstwa

Kod produktu: 800-650

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

12647,88 zł(10282,83 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw ran prze­zna­czo­nych dla pie­lę­gniar­stwa szcze­gó­łowo przed­sta­wia­jący różne cho­roby oraz rany powstałe w wyniku uci­sku lub będące wyni­kiem zabiegu chi­rur­gicz­nego. Umoż­li­wiają one wpro­wa­dze­nie od symu­la­cji pro­ce­dur zwią­za­nych z pie­lę­gna­cją ran. Zestaw składa się z 13 ran i akce­so­riów

Opis produktu

Zestaw symu­lo­wa­nych ran dedy­ko­wa­nych dla pie­lę­gniar­stwa umożl­wia­jący roz­sze­rze­nie zajęć symu­la­cyj­nych o pie­lę­gna­cje ran z uży­ciem dowol­nego fan­to­mu­/sy­mu­la­tora. W zesta­wie znaj­dują się dokład­nie odwzo­ro­wane rany będące wyni­kiem cho­roby lub zabiegu chi­rur­gicz­nego.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– pie­lę­gna­cja i opa­try­wa­nie ran

– roz­po­zna­wa­nie pocho­dze­nia ran

Funk­cje­/ce­chy:

– W zesta­wie znaj­dują się rany przed­sta­wia­jące:

– sto­mia osoby doro­słej (1)

– obrzęk kostki (2)

– odle­żyna IV-go stop­nia (70 mm) (1)

– opa­rze­nie 2-go stop­nia (1)

– kolosto­mia u dziecka (1)

– wrzód cukrzy­cowy (1)

– duże otar­cie (1)

– prze­szczep skóry – infek­cja rany chi­rur­gicz­nej, 3 stop­nie (3)

– wrzód sto­pień 1 (1)

Akce­so­ria do cha­rak­te­ry­za­cji:

– spray symu­lu­jący wymio­ciny (1)

– koagu­lant sztucz­nej krwi (1)

– klej z apli­ka­to­rem (1)

W zesta­wie:

– 13 ran

– akce­so­ria

– walizka

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.