Zestaw trenażerów do nauki cewnikowania pacjentów obydwu płci

Kod produktu: LF01152

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

3730,59 zł(3033,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw dwóch trenażerów do nauki cewnikowania pacjentów obydwu płci. Trening obejmuje również naukę wymaganej pielęgnacji przed, po oraz w trakcie umieszczania cewnika. Ponadto trenażery posiadają odwzorowane najważniejsze struktury anatomiczne.

Opis produktu

Zestaw dwóch tre­na­że­rów, jeden z odwzo­ro­wa­nymi narzą­dami płcio­wymi żeń­skimi oraz jeden z narzą­dami męskimi. Dedy­ko­wane do nauki cew­ni­ko­wa­nia. Tre­ning obej­muje rów­nież naukę ana­to­mii oraz wyma­ga­nej pie­lę­gna­cji przed, po oraz w trak­cie umiesz­cza­nia cew­nika.

Budowa tre­na­żera do nauki cew­ni­ko­wa­nia u męż­czyzn obej­muje: odbyt­nicę, pęche­rzyk nasienny, pęcherz, kość mied­ni­czą, pro­statę, mię­sień zwie­racz cewki moczo­wej, ujście cewki moczo­wej, żołądź prą­cia, mosznę, prze­ponę mied­nicy i odbyt.

Budowa tre­na­żera do nauki cew­ni­ko­wa­nia u kobiet obej­muje: odbyt, macicę, pęcherz, kość mied­ni­czą, mię­sień zwie­racz cewki moczo­wej, łech­taczkę, ujście cewki moczo­wej, wargi sro­mowe mniej­sze, pochwę, wargi sro­mowe więk­sze, prze­ponę mied­nicy, odbyt.

Prze­zna­czone do tre­ningu z cew­ni­kiem wiel­ko­ści 16 FR. lub mniej­szym.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka cew­ni­ko­wa­nia pacjen­tów oby­dwu płci
 • pozna­nie ana­to­mii męskich i żeń­skich narzą­dów płcio­wych oraz narzą­dów układu moczo­wego
 • zapozna­nie z tech­ni­kami pie­lę­gna­cyj­nymi sto­so­wa­nymi przed, po oraz w trak­cie umiesz­cza­nia cew­nika

Funk­cje­/ce­chy:

 • posia­dają odwzo­ro­wane naj­waż­niej­sze struk­tury ana­to­miczne, w tym narządy płciowe męskie i żeń­skie
 • prze­zna­czone do tre­ningu z cew­ni­kiem wiel­ko­ści 16 FR. lub mniej­szym

W zesta­wie:

 • LF01150 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia u męż­czyzn
 • LF01151 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia u kobiet
 • instruk­cje zawie­ra­jące ozna­cze­nie struk­tur ana­to­micz­nych, które przed­sta­wiają tre­na­żery

Dostępne opcje:

 • LF01150 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia u męż­czyzn
 • LF01151 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia u kobiet
 • LF01152 – zestaw tre­na­że­rów do nauki cew­ni­ko­wa­nia pacjen­tów oby­dwu płci

Waga z opa­ko­wa­niem: 3.40 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.