Anatomiczny model owcy, 2/3 naturalnych rozmiarów, (12 części)

Kod produktu: VET3310

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Model anatomiczny owcy. Przedstawia zewnętrzną oraz wewnętrzną budowę anatomiczną zwierzęcia z zachowaniem 2/3 naturalnych wymiarów. Składa się z 12 części.

Opis produktu

Pom­niej­szony model ana­to­miczny owcy. Budowa odwzo­ro­wuje 2/3 natu­ral­nych roz­mia­rów zwie­rzę­cia. Model zbu­do­wany jest z 12 ele­men­tów. Jedna strona modelu pre­zen­tuje ana­to­mię zewnętrzną, druga układ mię­śniowy. Model można podzie­lić w płasz­czyź­nie strzał­ko­wej uka­zu­jąc budowę wewnętrzną klatki pier­sio­wej zwie­rzę­cia oraz orga­nów układu pokar­mo­wego, roz­rod­czego i wydal­ni­czego, które mogą być demon­to­wane i roz­kła­dane na czę­ści.

 

Model składa się z nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:

 • 2 czę­ści ciała prze­dzie­lone płasz­czy­zną strzał­kową
 • 2-czę­ściowe serce
 • jelito cien­kie oraz grube
 • 2-czę­ściowy żołą­dek
 • wątroba ze śle­dzioną
 • jedna koń­czyna
 • 2-czę­ściowa macica (układ roz­rod­czy)
 • odbyt, pęcherz, układ wydal­ni­czy

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii wewnętrz­nej oraz zewnętrz­nej owcy

 

Funk­cje­/ce­chy:

 • model poprawny ana­to­micz­nie
 • 2/3 natu­ral­nych roz­mia­rów
 • składa się z 12 ele­men­tów
 • jedna strona modelu pre­zen­tuje ana­to­mię zewnętrzną, druga układ mię­śniowy
 • podzie­lony w płasz­czyź­nie strzał­ko­wej, uka­zuje budowę narzą­dów wewnętrz­nych
 • model zamon­to­wany na pod­sta­wie

 

W zesta­wie:

 • ana­to­miczny model owcy, 2/3 natu­ral­nych roz­mia­rów, (12 czę­ści)

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.