Model ludzkiego oka w 4-krotnym powiększeniu, (6 części)

Kod produktu: F210

Erler-Zimmer

429,91 zł(349,52 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Kompleksowy, ręcznie malowany model ludzkiego oka, przedstawiony w 4-krotnym powiększeniu. Składa się z 6 części. Dedykowany do nauki anatomii oka.

Opis produktu

Model ludz­kiego oka przed­sta­wiony w 4-krot­nym powięk­sze­niu, skła­da­jący się z 6 czę­ści. Sta­ran­ność wyko­na­nia oraz ręczne malo­wa­nie zapew­niają szcze­gó­łową naukę budowy ludz­kiego oka. Budowa modelu obej­muje dwie połówki twar­dówki z siat­kówką i przy­cze­pami mię­śni oka oraz ciało szkli­ste, soczewkę, rogówkę, tęczówkę. Model umiesz­czony jest na pod­sta­wie, z któ­rej w razie potrzeby może zostać zde­mon­to­wany.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy ludz­kiego oka

Funk­cje­/ce­chy:

  • model w 4-krot­nym powięk­sze­niu
  • składa się z 6 czę­ści
  • ręcz­nie malo­wany
  • posiada odwzo­ro­wane naj­waż­niej­sze struk­tury ana­to­miczne
  • umiesz­czony na pod­sta­wie, z któ­rej w razie potrzeby może zostać zde­mon­to­wany

W zesta­wie:

  • model ludz­kiego oka w 4-krot­nym powięk­sze­niu, (6 czę­ści)
  • pod­stawa

Wymiary: 10 x 10 x 12 cm, wymiary z pod­stawą: 12 x 12 x 15 cm

Waga: 0,4 kg.

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.