Model mięśni grzbietu, (4 części)

Kod produktu: M290

Erler-Zimmer

627,45 zł(510,12 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model mięśni grzbietu, składający się z 4 części. Prezentuje powierzchowną warstwę mięśni oraz po odsłonięciu, warstwę mięśni głębokich. Stanowi idealne narzędzie edukacyjne oraz demonstracyjne dla studentów, lekarzy oraz fizjoterapeutów.

Opis produktu

Model mię­śni grzbietu czło­wieka, skła­da­jący się z 4 czę­ści. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne z zakresu nauki ana­to­mii. Wyko­nany z mięk­kiego i ela­stycz­nego mate­riału. War­stwę mię­śni powierz­chow­nych można zde­mon­to­wać w celu uka­za­nia mię­śni głę­bo­kich. Sta­nowi nie­za­wodne narzę­dzie demon­stra­cyjne dla leka­rzy leczą­cych dole­gli­wo­ści bólowe ple­ców. Wew­nątrz pod­stawy znaj­dują się dwie wysu­walne karty dydak­tyczne ze szcze­gó­ło­wymi nazwami pre­zen­to­wa­nych struk­tur.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy mię­śni grzbietu

Funk­cje­/ce­chy:

  • model składa się z 4 czę­ści
  • wyko­nany z mięk­kiego i ela­stycz­nego mate­riału
  • reali­stycz­nie odwzo­ro­wuje budowę mię­śni grzbietu
  • posiada wysu­walne z pod­stawy karty dydak­tyczne

W zesta­wie:

  • model mię­śni grzbietu, (4 czę­ści) zamon­to­wany na pod­sta­wie

Wymiary: 22 x 27 x 16 cm

Waga: 1.1 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.