Fantom do nauki BLS/RKO Brad

Kod produktu: 100-2801

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1737,44 zł(1412,55 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fantom do nauki BLS/RKO w postaci torsu osoby dorosłej wykonany w winylu i pianki poliuretanowej. Fantom posiada wymienne części twarzowe oraz drogi oddechowe.

Opis produktu

Ten eko­no­miczny fan­tom do nauki RKO jest wyko­nany z mięk­kiego, reali­stycz­nego two­rzywa winy­lo­wego i pianki poli­ure­ta­no­wej. Fan­tom umoż­li­wia reali­styczne odchy­le­nie głowy i unie­sie­nie pod­bródka w celu udroż­nie­nia dróg odde­cho­wych oraz ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne, w tym mostek i klatkę pier­siową oraz wcię­cie szyjne. Drogi odde­chowe poza­wa­lają na symu­lo­wa­nie nie­droż­no­ści dróg odde­cho­wych lub zadła­wie­nia.

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • prze­pro­wa­dza­nie pod­sta­wo­wych zabie­gów resu­scy­ta­cyj­nych

 

Funk­cje­/ce­chy:

 • fan­tom osoby doro­słej wyko­nany z winylu i pianki poli­ure­ta­no­wej
 • winy­lowa skóra jest łatwa w utrzy­ma­niu w czy­sto­ści
 • posiada główne punkty orien­ta­cyjne umożl­wia­jące pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni pod­czas uci­śnięć
 • drogi odde­chowe pozwa­lają symu­lo­wać ich nie­droż­ność oraz zadła­wie­nia

 

W zesta­wie:

 • fan­tom,
 • 3 szt. dróg odde­cho­wych,
 • 3 szt. masek twa­rzo­wych,
 • torba trans­por­to­wa­/mata

 

Opcje:

 • 100-2858- żeń­ska skóra klatki pier­sio­wej

 

Ele­menty wymienne

 • 100-2807- wymienna płyta klatki pier­sio­wej

 

Ele­menty zuży­walne

 • 100-2805 wymienne drogi odde­chowe (24 sztuki)
 • 100-2023Export- czę­ści twa­rzowe (10 sztuk)
 • 2023EXPORT czę­ści twa­rzowe (z droż­nymi noz­drzami) (10 sztuk)
 • 100-2806- wymienna skóra klatki pier­sio­wej

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.