Fantom górnego odcinka ciała do nauki bandażowania kikutów po amputacji

Kod produktu: LF01063

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

2750,34 zł(2236,05 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fantom w postaci górnego odcinka ciała z kończynami. Dedykowany do nauki bandażowania oraz zakładania protez.

Opis produktu

Fan­tom w postaci gór­nej czę­ści ciała z dwiema koń­czy­nami w sta­nie po ampu­ta­cji. Jedna koń­czyna jest ampu­to­wana powy­żej łok­cia, a druga powy­żej nad­garstka. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ban­da­żo­wa­nia oraz zakła­da­nia pro­tez koń­czyn gór­nych. Ramiona są lekko wypro­sto­wane odwzo­ro­wu­jąc natu­ralną pozy­cję przyj­mo­waną przez pacjen­tów. Reali­styczna ści­śli­wość mate­riału. Fan­tom nie posiada wewnętrz­nej struk­tury symu­lu­ją­cej wyczu­walny szkie­let.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ban­da­żo­wa­nia oraz moco­wa­nia pro­tez

Funk­cje­/ce­chy:

 • ramiona są lekko wypro­sto­wane odwzo­ro­wu­jąc natu­ralną pozy­cję przyj­mo­waną przez pacjen­tów
 • posiada dwie koń­czy­nami w sta­nie po ampu­ta­cji
 • reali­styczna ści­śli­wość mate­riału
 • nie posiada wewnętrz­nej struk­tury symu­lu­ją­cej wyczu­walny szkie­let

W zesta­wie:

 • fan­tom gór­nego odcinka ciała
 • instruk­cja

Dostępne opcje:

 • LF01063 – fan­tom gór­nego odcinka ciała do nauki ban­da­żo­wa­nia
 • LF01064 – fan­tom dol­nego odcinka ciała do nauki ban­da­żo­wa­nia
 • LF01065 – zestaw fan­tomów do nauki ban­da­żo­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

 • LF09919 – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący

Wymiary: 66 x 46 x 33 cm

Waga z opa­ko­wa­niem: 6.80 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.