Mała rana imitująca owrzodzenie żylakowe, faza wysięku

Kod produktu: PW002A

Erler-Zimmer

1243,38 zł(1010,88 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Mała, silikonowa imitacja rany owrzodzenia żylakowego w fazie wysięku. Dzięki zastosowanemu materiałowi rana samoczynnie przylega do ciała pozoranta lub fantomu.

Opis produktu

Reali­styczna sili­ko­nowa imi­ta­cji owrzo­dze­nia żyla­ko­wego w postaci ubytku sub­stan­cji w tkance w wyniku prze­wle­kłej nie­wy­dol­no­ści żyl­nej. Przed­sta­wiona faza wysięku repre­zen­tuje jeden ze sta­nów naj­częst­szej cho­roby wrzo­do­wej (60–80% wszyst­kich cho­rób wrzo­do­wych) w sta­nie nie­le­czo­nym. Pod­czas czysz­cze­nia rany w fazie wysię­ko­wej należy usu­nąć fibrynę i nadmierny wysięk z rany.

Ta nie­wielka rana dosko­nale przy­lega do kostki lub pod­udzia i samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wa­nej rany, spo­wo­duje, że ćwi­cze­nie pie­lę­gna­cji ran sta­nie się bar­dziej zbli­żona do rze­czy­wi­sto­ści a dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie owrzo­dzeń żyla­ko­wych

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wana mała rana owrzo­dze­nia żyla­ko­wego

• moż­li­wość moco­wa­nia od kostki lub pod­udzia

• rana przed­sta­wiona w fazie wysięku

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

W zesta­wie:

  • mała rana imi­tu­jąca owrzo­dze­nie żyla­kowe
  • dedy­ko­wany pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia poje­dyn­czej rany

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.