Model czaszki z oznaczonymi przyczepami mięśni, (3-częściowy)

Kod produktu: 4509

631,38 zł(513,32 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model czaszki odpowiadający budową modelowi nr 4500 z dodatkowymi oznaczeniami przyczepów mięśni. Wraz z modelem dostarczany jest spis oznaczonych elementów.

Opis produktu

Model ludz­kiej czaszki skła­da­jący się z 3 czę­ści, dodat­kowo posia­da­jący ozna­czone przy­czepy mię­śni. Model można zde­mon­to­wać na 3 nastę­pu­jące czę­ści: skle­pie­nie czaszki, pod­stawa czaszki, żuchwa. Żuchwa jest ruchoma i może zostać usu­nięta. Zęby odpo­wia­dają rze­czy­wi­stemu uzę­bie­niu pod wzglę­dem pozy­cji i uści­sku. Skle­pie­nie czaszki jest połą­czone z pod­stawą czaszki za pomocą meta­lo­wych połą­czeń i sil­nego magnesu co eli­mi­nuje ryzyko powsta­nia szcze­liny pomię­dzy ele­men­tami. To odróż­nia ten model od kon­ku­ren­cyj­nych cza­szek z pla­sti­ko­wymi łącze­niami lub hakami, które mogłyby się zła­mać lub prze­szka­dzać w uży­ciu. Model wzo­ro­wany jest na budo­wie czaszki prze­cięt­nego doro­słego Euro­pej­czyka.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy ana­to­micz­nej ludz­kiej czaszki

Funk­cje­/ce­chy:

  • wiel­kość i pro­por­cja modelu odpo­wia­dają budo­wie czaszki prze­cięt­nego doro­słego Euro­pej­czyka
  • czaszka roz­kłada się na 3 czę­ści
  • ruchoma żuchwa z moż­li­wo­ścią jej zde­mon­to­wa­nia
  • zęby odpo­wia­dają rze­czy­wi­stemu uzę­bie­niu pod wzglę­dem pozy­cji i uści­sku
  • meta­lowe połą­cze­nia
  • sta­ran­nie odwzo­ro­wane struk­tury ana­to­miczne
  • posiada ozna­ko­wane miej­sca przy­cze­pów począt­ko­wych i koń­co­wych mię­śni

W zesta­wie:

  • model czaszki z ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni, (3-czę­ściowy)
  • nomen­kla­tura

Wymiary: 18 x 19 x 12 cm

Waga: 0.7 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.