Rana zakładana na pacjenta z funkcją krwawienia i możliwością pakowania rany

Kod produktu: NW110

Erler-Zimmer

1928,39 zł(1567,8 zł netto)

1 w magazynie

Opis skrócony

Silikonowa wkładka posiadająca odwzorowaną dużą, głęboką ranę z systemem krwawienia. Rana umożliwia ćwiczenie tamowania krwawienia poprzez pakowanie.

Opis produktu

Reali­styczna sili­ko­nowa wkładka, na któ­rej odwzo­ro­wano dużą, głę­boką ranę. Ćwi­czący mają moż­li­wość ćwi­cze­nia tamo­wa­nia tej rany poprzez pako­wa­nie a dzięki dołą­czo­nemu sys­te­mowi krwa­wie­nia opa­try­wa­nie ran jest dużym wyzwa­niem. Realizm wyko­ny­wa­nego ćwi­cze­nia dzięki moż­li­wo­ści zało­że­nia rany na pozo­ran­cie korzyst­nie wpływa na zaan­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków ćwi­cze­nia. Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wa­nej rany z sys­te­mem krwa­wie­nia, spo­wo­duje, że symu­la­cja wypad­ków sta­nie się bar­dziej zbli­żona do rze­czy­wi­sto­ści. Dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy!

Rana samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie ran głę­bo­kich

• tamo­wa­nie krwa­wień

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wana głę­boka rana

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• rana z sys­te­mem krwa­wie­nia

• moż­li­wość tamo­wani krwa­wie­nia poprzez pako­wa­nie rany

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

• umiesz­czona w dedy­ko­wa­nym pudełku w celu łatwiej­szego prze­cho­wy­wa­nia

W zesta­wie:

  • symu­lo­wana głę­boka rana z sys­te­mem krwa­wie­nia
  • dedy­ko­wany pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

  • 7024– symu­lo­wana krew

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran
  • NW200– symu­lo­wane szkło do cha­rak­te­ry­za­cji ran

Rana kompatybilna z trenażerem NW900 oraz NW950.

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.