Anatomiczny model świni w skali 1:2, (20 części)

Kod produktu: VET3320

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Anatomiczny model zwierzęcia hodowlanego (świnia/maciora) w skali 1:2, składający się z 20 części. Stanowi narzędzie dydaktyczne.

Opis produktu

Dydak­tyczny model przed­sta­wia­jący budowę ana­to­miczną świni hodow­la­nej w skali 1:2. Składa się z 20 ele­men­tów. Prawa strona modelu pre­zen­tuje ana­to­mię zewnętrzną, lewa układ mię­śniowy. Model może zostać podzie­lony w płasz­czyź­nie strzał­ko­wej. Po roz­dzie­le­niu dwóch połó­wek lewa strona poka­zuje budowę klatki pier­sio­wej i jamy brzusz­nej z demon­to­wal­nymi orga­nami (płuco, nerka, jelito grube), a prawa strona uka­zuje główne naczy­nia krwio­no­śne, serce, ścianę jamy brzusz­nej z demon­to­wal­nym żołąd­kiem, wątrobą, śle­dzioną nerką z nad­ner­czem, jeli­tem cien­kim i macicą. Połowa głowy po stro­nie pre­zen­tu­ją­cej układ mię­śniowy rów­nież może zostać zde­mon­to­wana.

 

Model składa się z nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:

 • prawa połowa ciała
 • lewa połowa ciała
 • połowa głowy
 • chrząstka ucha
 • jelito grube
 • jelito cien­kie
 • przed­nia lewa koń­czyna
 • 2-czę­ściowa wątroba
 • 2-czę­ściowe serce
 • nerka
 • nad­ner­cze
 • śle­dziona
 • 2-czę­ściowe płuco
 • ogon
 • 2-czę­ściowy żołą­dek
 • śli­nianka przy­uszna
 • połowa maci­cy­Ro­zwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:
 • nauka ana­to­mii wewnętrz­nej oraz zewnętrz­nej świni

 

Funk­cje­/ce­chy:

 • ana­to­miczny model świni odwzo­ro­wany w skali 1:2
 • składa się z 20 czę­ści
 • prawa strona modelu pre­zen­tuje ana­to­mię zewnętrzną, lewa układ mię­śniowy
 • podział w płasz­czyź­nie strzał­ko­wej, uka­zuje budowę narzą­dów wewnętrz­nych
 • połowa głowy po stro­nie pre­zen­tu­ją­cej układ mię­śniowy może zostać zde­mon­to­wana
 • model zamon­to­wany na pod­sta­wie

 

W zesta­wie:

 • ana­to­miczny model świni w skali 1:2, (20 czę­ści)

 

Wymiary: ok. 102 x 28 x 50 cm

Waga: ok. 19 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.