Model do nauki budowy kości ptaków i ssaków, preparat [T30053]

Kod produktu: 1021045

3B Scientific

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Model w postaci prze­kroju wzdłuż­nego i poprzecz­nego spre­pa­ro­wa­nej, praw­dzi­wej kości pta­ków i ssa­ków zamo­co­wany na pod­stawce. Prze­zna­czony jest do nauki budowy kości pta­ków i ssa­ków, porów­ny­wa­nia ich i wycią­ga­nia wnio­sków.

Opis produktu

Prze­krój wzdłużny i poprzeczny spre­pa­ro­wa­nej, praw­dzi­wej kości pta­ków i ssa­ków zamo­co­wa­nej na pod­stawce. Pro­dukt ilu­struje róż­nicę pomię­dzy kością długą ptaka i ssaka. Kości pta­ków są puste wewnątrz i mają duże komory powietrzne. Kości ssaka są wypeł­nione szpi­kiem kost­nym i tkanką gąb­cza­stą. Zawiera gablotę dla ochrony.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy kości pta­ków i ssa­ków

Funk­cje / cechy:

  • model sta­nowi pre­pa­raty praw­dzi­wych kości
  • zawiera gablotę dla ochrony

W zesta­wie:

  • model w postaci praw­dzi­wej kości pta­ków i ssa­ków zamo­co­wany na pod­stawce
  • gablota ochronna

Waga: 0.0515 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.