Model męskiej miednicy w przekroju, skala 1:2

Kod produktu: 1000283

283,39 zł(230,4 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawia w skali 1:2 przekrój męskiej miednicy z widocznymi strukturami wewnętrznymi. Dedykowany do nauki anatomii. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model w for­mie prze­kroju męskiej mied­nicy w skali 1:2. Prze­zna­czony do nauki ana­to­mii. Pre­zen­tuje budowę męskich narzą­dów płcio­wych oraz pęche­rza. Posiada 25 ręcz­nie nama­lo­wa­nych nume­rów opi­sa­nych w kar­cie zawie­ra­ją­cej spis struk­tur ana­to­micz­nych, które przed­sta­wia model. Zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy oraz roz­miesz­cze­nia męskich narzą­dów układu płcio­wego oraz moczo­wego

Funk­cje­/ce­chy:

  • model przed­sta­wia prze­krój męskiej mied­nicy
  • wyko­nany w skali 1:2
  • posiada ręcz­nie malo­wane numery ozna­cza­jące struk­tury ana­to­miczne
  • zamon­to­wany na pod­sta­wie
  • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

  • model męskiej mied­nicy w prze­kroju, skala 1:2, zamon­to­wany na pod­sta­wie

 

Wymiary: 13.5 x 10 x 14 cm

Waga: 0.41 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.