Model nogi z niewydolnością żylną ,,Vinnie”

Kod produktu: SB50123

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

10693,24 zł(8693,69 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model nogi, stwo­rzony na pod­sta­wie nogi rze­czy­wi­stego pacjenta, przed­sta­wia­jący stany zwią­zane z nie­wy­dol­no­ścią żylną. Oprócz nauki roz­po­zna­wa­nia poszcze­gól­nych sta­nów model może być rów­nież wyko­rzy­sty­wany do nauki zakła­da­nia opa­trun­ków kom­pre­syj­nych.

Opis produktu

Model nogi z nie­wy­dol­no­ścią żylną, Vin­nie” został stwo­rzony na pod­sta­wie odlewu nogi rze­czy­wi­stego pacjenta, co pozwo­liło osią­gnąć nie­zwy­kły realizm. Model przed­sta­wia częst­sze i rzad­sze scho­rze­nia powstałe w wyniki nie­wy­dol­no­ści żyl­nej. Model można wyko­rzy­stać oprócz do nauki roz­po­zna­wa­nia ran, jako narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ćwi­cze­nia ban­da­żo­wa­nia kom­pre­syj­nego.

„Vin­nie” to dosko­nałe narzę­dzie do naucza­nia, szko­le­nia, testo­wa­nia kom­pe­ten­cji i oceny umie­jęt­no­ści w opiece nad pacjen­tami z nie­wy­dol­no­ścią żylną. Rany zwią­zane z cho­robą żylną i inne rany na pod­udziach i sto­pach są czę­sto nie­zwy­kle bole­sne dla pacjenta, co zwięk­sza pil­ność ich sku­tecz­nej i sku­tecz­nej iden­ty­fi­ka­cji oraz lecze­nia. Vin­nie jest sku­tecz­nym narzę­dziem do edu­ka­cji pra­cow­ni­ków służby zdro­wia, pacjen­tów, rodzin i opie­ku­nów w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji i oceny sta­nów zwią­za­nych z nie­wy­dol­no­ścią żylną.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

– opieka nad pacjen­tem z nie­wy­dol­no­ścią żylną

– ban­da­żo­wa­nie kom­pre­syjne

Funk­cje­/ce­chy:

– model stwo­rzony na pod­sta­wie odlewu nogi rze­czy­wi­stego pacjenta

– przed­sta­wia 17 odwzo­ro­wa­nych rany i zmiany zwią­zane z nie­wy­dol­no­ścią żylną takie jak:

– owrzo­dze­nie żyla­kowe

– cel­lu­li­tis

– zasto­inowe zapa­le­nie skóry

– żylak

– hiper­pig­men­ta­cja hemo­sy­de­ry­nowa

– zapa­le­nie naczyń

– prze­wle­kła nie­wy­dol­ność żylna

– kal­cy­fi­lak­sja

– pio­der­mia zgo­rze­li­nowa

– zale­czona odle­żyna na sto­pie

– pogru­biony pazno­kieć z powodu grzy­bicy

– mace­ra­cja

– zanik biały

– obrzęk cia­sto­waty

– siat­ko­wa­tość

– tele­an­giek­ta­zja żylna

– moż­li­wość zamon­to­wa­nia modelu na opcjo­nal­nej pod­sta­wie (nie­do­łą­czony do modelu), która umoż­liwa obrót nogi o pełne 360 stopni w celu łatwej wizu­ali­za­cji

W zesta­wie:

  • Model nogi z nie­wy­dol­no­ścią żylną, Vin­nie”

Opcje:

SB50124– Opcjo­nalny sto­jak do modeli Vin­nie SB50123 i Anne SB50122

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.