Model nogi z niewydolnością tętniczą ,,Annie”

Kod produktu: SB50122

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

8363,56 zł(6799,64 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model nogi, stwo­rzony na pod­sta­wie nogi rze­czy­wi­stego pacjenta, przed­sta­wia­jący stany zwią­zane z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą. W zesta­wie znaj­duje się uni­kalny moduł z nagra­nymi dźwię­kami z bada­nia Dop­ple­row­skiego.

Opis produktu

Model nogi z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą, Annie” został stwo­rzony na pod­sta­wie odlewu nogi rze­czy­wi­stego pacjenta, co pozwo­liło osią­gnąć nie­zwy­kły realizm. Model przed­sta­wia częst­sze i rzad­sze scho­rze­nia powstałe w wyniki nie­wy­dol­no­ści tęt­ni­czej.

„Annie” to dosko­nałe narzę­dzie do naucza­nia, szko­le­nia, testo­wa­nia kom­pe­ten­cji i oceny umie­jęt­no­ści w opiece nad pacjen­tami z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą. Model ten jest sku­tecz­nym narzę­dziem do edu­ka­cji pra­cow­ni­ków służby zdro­wia, pacjen­tów, rodzin i opie­ku­nów w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji i oceny sta­nów zwią­za­nych z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

– opieka nad pacjen­tem z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą

Funk­cje­/ce­chy:

– model stwo­rzony na pod­sta­wie odlewu nogi rze­czy­wi­stego pacjenta

– przed­sta­wia ponad 15 odwzo­ro­wa­nych rany i zmiany zwią­zane z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą takie jak:

– uraz spo­wo­do­wany ciśnie­niem tęt­ni­czym

– mar­twi­czy palec u stopy (ścią­gany)

– strup na pię­cie

– stopa Cha­rota

– wrzód neu­ro­pa­tyczny

– celul­li­tis

– pogru­biony pazno­kieć z powodu grzy­bicy

– pio­der­mia zgo­rze­li­nowa

– zro­go­wa­cia­łość

– palce mło­tecz­ko­wate

– kal­cy­fi­lak­sja

– kikut po ampu­ta­cji palca

– pęk­nię­cie na pię­cie

– model zawiera w zesta­wei moduł umoż­li­wia­jący odtwa­rza­nie dźwię­ków bada­nia dop­ple­row­skiego

– każdy z dźwię­ków jest uru­cha­miany poprzez indy­wi­du­alny przy­cisk

– moż­li­wość odtwa­rza­nia nastę­pu­ją­cych dźwię­ków:

– jed­no­fa­zowy

– dwu­fa­zowy

– trój­fa­zowy

– żylny

– moż­li­wość zamon­to­wa­nia modelu na opcjo­nal­nej pod­sta­wie (nie­do­łą­czony do modelu), która umoż­liwa obrót nogi o pełne 360 stopni w celu łatwej wizu­ali­za­cji

W zesta­wie:

  • Model nogi z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą, Annie”
  • moduł dop­plera

Opcje:

SB50124– Opcjo­nalny sto­jak do modeli Vin­nie SB50123 i Vinnie SB50123

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.