Model noworodka skrajnie niedojrzałego- 24 tydzień

Kod produktu: LM062B

4944,6 zł(4020,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Realistyczny fantom noworodka urodzonego przedwcześnie (24 tydzień ciąży). Miękka realistyczna skóra została wykonana z silikonu.

Opis produktu

Nie­zwy­kle reali­styczny fan­tom nowo­rodka skraj­nie nie­doj­rza­łego, uro­dzo­nego w 24-tym tygo­dniu ciąży. Reali­zmu dodaje rów­nież nie­wielki wzrost ok. 32 cm oraz waga ok 700 g. Na fan­tomie zostało odwzo­ro­wane przed­nie cie­miączko. Fan­tom umoż­li­wia ćwi­czą­cym nabra­nie bie­gło­ści w opiece nad naj­mniej­szymi pacjen­tami.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • ogólna obser­wa­cja i pomiar nowo­rodka nie­doj­rza­łego
 • pal­pa­cyjne bada­nie przed­niego cie­miączka
 • pie­lę­gna­cja w inku­ba­to­rze
 • odsy­sa­nie
 • odży­wa­nie nowo­rodka przez zgłęb­nik
 • kon­fi­gu­ra­cja moni­to­rów

Funk­cje­/ce­chy:

 • nowo­ro­dek nie­doj­rzały uro­dzony w 24-tym tygo­dniu ciąży
 • skóra wyko­nana z sili­konu
 • odwzo­ro­wane przed­nie cie­miączko
 • reali­styczna waga i wzrost (32 cm i 700 g)
 • obwód główki 24 cm
 • płeć fan­tomu- chło­piec
 • pozwala nabrać pew­no­ści pod­czas podno­sze­nia tak małych nie­mow­ląt
 • moż­li­wość umiesz­cze­nia w inku­ba­to­rze
 • umoż­li­wia ćwi­cze­nie sze­roko poję­tych czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych (mycie, ukła­da­nie)

W zesta­wie:

 • fan­tom nowo­rodka- chło­piec, uro­dzony w 24-tym tygo­dniu

Wzrost: 32 cm

Waga: ok. 700 g

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.