Model przedstawiający różne stadia degeneracji dysku

Kod produktu: 7577

Erler-Zimmer

788,63 zł(641,16 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawiający 4 pary kręgów zamontowanych na podstawie. Oprócz stanu prawidłowego kręgów oraz dysku model przedstawia 3 różne patologie.

Opis produktu

Model składa się z 4 par krę­gów i oprócz stanu pra­wi­dło­wego krę­gów oraz dysku przed­sta­wia nastę­pu­jące pato­lo­gie: nie­wiel­kie uszko­dze­nie dysku, wypad­nię­cie dysku z dege­ne­ra­cją kości oraz uszko­dze­nie dysku i kości w sta­dium zawan­so­wa­nym. Pary krę­gów zamo­co­wane są magne­tycz­nie na pod­sta­wie, z któ­rej w razie potrzeby mogą zostać zdjęte. Wszyst­kie kręgi zamo­co­wane są z zacho­wa­niem natu­ral­nej rucho­mo­ści.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zapo­zna­nie z wyglą­dem krę­gów i dysku w sta­nie pra­wi­dło­wym oraz o róż­nym stop­niu dege­ne­ra­cji

Funk­cje­/ce­chy:

  • przed­sta­wia stan pra­wi­dłowy krę­gów i dys­ków oraz 3 różne pato­lo­gie
  • natu­ralna rucho­mość
  • pary krę­gów zamo­co­wane są magne­tycz­nie na pod­sta­wie, z któ­rej w razie potrzeby mogą zostać zdjęte

W zesta­wie:

  • model przed­sta­wiający różne sta­dia dege­ne­ra­cji dysku zamon­to­wany na pod­sta­wie

Wymiary: 38x10x10 cm

Waga: 0.9kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.