Model stopy osoby starszej z ranami odleżynowymi – ciemna karnacja

Kod produktu: LF00944

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1526,52 zł(1241,07 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model w formie stopy osoby starszej prezentujący zmiany odleżynowe o różnym stopniu zaawansowania. Dedykowany do nauki diagnozowania oraz pielęgnacji odleżyn.

Opis produktu

Model w for­mie stopy osoby star­szej z odwzo­ro­wa­nymi zmia­nami odle­ży­no­wymi o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne do nauki dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji odle­żyn. Zmiany odle­żynowe czę­sto zlo­ka­li­zo­wane są w miej­scach uci­ska­nych, takich jak pięty, czubki pal­ców, prze­strze­nie pomię­dzy pal­cami oraz miej­sca gdzie kości mają kon­takt z odzieżą, obu­wiem lub pościelą. Zmiany na modelu repre­zen­tują 4 sta­dia zaawan­so­wa­nia zmian odle­żynowych:

Sta­dium I – zmiana w for­mie zaczer­wie­nie­nia skóry, zlo­ka­li­zo­wana na spodniej czę­ści palu­cha

Sta­dium II – zmiana na spodniej czę­ści stopy, tuż pod pal­cami. Rana z zaczer­wie­nie­niem i czę­ściową pene­tra­cją warstw skóry.

Sta­dium III – zmiana zlo­ka­li­zo­wana na boku stopy. Skóra jest zaczer­wie­niona, rana przy­po­mina kra­ter i sięga do dol­nej war­stwy skóry.

Sta­dium IV – zmiana na pię­cie. Głę­boka rana, która obej­muje wszyst­kie war­stwy skóry i uszka­dza mię­śnie, kości, ścię­gna i stawy.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji ran odle­żynowych

Funk­cje­/ce­chy:

  • model w for­mie stopy osoby star­szej
  • ciemna kar­na­cja
  • zmiany na modelu repre­zen­tują 4 sta­dia zaawan­so­wa­nia zmian odle­żynowych

W zesta­wie:

  • model stopy osoby star­szej z ranami odle­ży­no­wymi – ciemna kar­na­cja
  • karta zawie­ra­jąca spis struk­tur ana­to­micz­nych, które przed­sta­wia model

Dostępne opcje:

  • LF00944 – Model stopy osoby star­szej z ranami odle­ży­no­wymi – ciemna kar­na­cja
  • LF00933 – Model stopy osoby star­szej z ranami odle­ży­no­wymi – jasna kar­na­cja

Wymiary: 22 x 10 cm

Waga z opa­ko­wa­niem: 1.13 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.