Model w pełni ruchomego kręgosłupa [A58-1]

Kod produktu: 1000121

3B Scientific

629,13 zł(511,49 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

W pełni ruchomy, natu­ral­nej wiel­ko­ści model krę­go­słupa sta­no­wiący plat­formę szko­le­niową z zakresu nauki ana­to­mii. Posiada m.in. kom­pletną męską mied­nicę oraz widoczną dys­ko­pa­tię na pozio­mie L3-L4. Zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne.

Opis produktu

W pełni ruchomy, natu­ral­nej wiel­ko­ści model krę­go­słupa dedy­ko­wany do nauki ana­to­mii. Budowa krę­go­słupa obej­muje kom­pletną męską mied­nicę, kość poty­liczną, dys­ko­pa­tię na pozio­mie L3-L4, widoczny nerw rdze­niowy oraz tęt­nice krę­gowe.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ana­to­micz­nej ludz­kiego krę­go­słupa

Funk­cje­/ce­chy:

 • w pełni ruchomy
 • natu­ral­nej wiel­ko­ści
 • posiada kom­pletną męską mied­nicę oraz widoczną dys­ko­pa­tię na poziome L3-L4
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej cyfrowy odpowiednik modelu

W zesta­wie:

 • model w pełni rucho­mego krę­go­słupa

Wyso­kość: 74 cm

Waga: 1.787 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.