Model w pełni ruchomego kręgosłupa

Kod produktu: 1000121[A58-1]

604,77 zł(491,68 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

W pełni ruchomy, natu­ral­nej wiel­ko­ści model krę­go­słupa sta­no­wiący plat­formę szko­le­niową z zakresu nauki ana­to­mii. Posiada m.in. kom­pletną męską mied­nicę oraz widoczną dys­ko­pa­tię na pozio­mie L3-L4. Zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne.

Opis produktu

W pełni ruchomy, natu­ral­nej wiel­ko­ści model krę­go­słupa dedy­ko­wany do nauki ana­to­mii. Budowa krę­go­słupa obej­muje kom­pletną męską mied­nicę, kość poty­liczną, dys­ko­pa­tię na pozio­mie L3-L4, widoczny nerw rdze­niowy oraz tęt­nice krę­gowe.

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy ana­to­micz­nej ludz­kiego krę­go­słupa

Funk­cje­/ce­chy:

  • w pełni ruchomy
  • natu­ral­nej wiel­ko­ści
  • posiada kom­pletną męską mied­nicę oraz widoczną dys­ko­pa­tię na poziome L3-L4
  • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

  • model w pełni rucho­mego krę­go­słupa

Wyso­kość: 74 cm

Waga: 1.787 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.