Moduł angioplastyki (PTA) tętnic biodrowych

Kod produktu: ANGIOILIAC

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł prze­zna­czony do nauki wewnątrz­na­czy­nio­wego lecze­nia cho­rób tęt­nicy obwo­do­wej. Zabiegi napraw­cze obej­mują lecze­nie wspól­nej tęt­nicy bio­dro­wej i zewnętrz­nej tęt­nicy bio­dro­wej.

Opis produktu

Moduł prze­zna­czony do nauki wewnątrz­na­czy­nio­wego lecze­nia cho­rób tęt­nicy obwo­do­wej w obrę­bie wspól­nej tęt­nicy bio­dro­wej i zewnętrz­nej tęt­nicy bio­dro­wej.

Tre­ning obej­muje rów­nież naukę czyn­no­ści podej­mo­wa­nych pod­czas wystą­pie­nia kom­pli­ka­cji, takich jak dysek­cja i per­fo­ra­cja, które mogą być leczone kon­wen­cjo­nal­nymi meto­dami. Instruk­tor może uru­cho­mić kom­pli­ka­cje zdal­nie w trak­cie trwa­nia symu­la­cji.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • prze­pro­wa­dza­nie dia­gno­stycz­nej angio­gra­fii
  • wyko­ny­wa­nie zabiegu z uży­ciem tech­niki wstęp­nej lub wstecz­nej (mie­szana)
  • prze­pro­wa­dza­nie angio­pla­styki i sten­to­wa­nia
  • nauka odpo­wied­niego doboru leków w celu kon­tro­lo­wa­nia zmian hemo­dy­na­micz­nych i koagu­la­cji

Funk­cje / cechy:

  • przy­padki pre­zen­tują róż­no­rodne ana­to­mie z róż­no­rod­nymi zgię­ciami aorty, a także róż­no­rodną loka­li­za­cją ste­nozy (bio­drowa wspólna, zmiany obu­stronne lub zewnętrzna tęt­nica bio­drowa).

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.