Moduł diagnostyki biodra

Kod produktu: ARTHROHIP

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

ARTHRO Men­tor to jedyny dostępny moduł symu­la­cyjny VR do artro­sko­pii stawu bio­dro­wego.

Opis produktu

ARTHRO Men­tor to jedyny dostępny moduł symu­la­cyjny VR do artro­sko­pii stawu bio­dro­wego.

Moduł umoż­li­wia bada­nie cen­tral­nego prze­działu w zdro­wych i pato­lo­gicz­nych sta­wach bio­dro­wych w celu stop­nio­wego uzy­ski­wa­nia umie­jęt­no­ści dia­gno­stycz­nych.

Moduł zawiera:

Zada­nia w zakre­sie ana­to­mii pra­wi­dło­wej – zada­nia pole­ga­jące na stop­nio­wym wyko­ny­wa­niu bada­nia dia­gno­stycz­nego stawu. Admi­ni­stra­tor kursu może dosto­so­wać zada­nia i wybrać cele oraz kolej­ność, w jakiej będą wyświe­tlane zgod­nie z pre­fe­ren­cjami. Ćwi­czący zdo­bywa wie­dzę ana­to­miczną, umie­jęt­no­ści bada­nia wzro­ko­wego i sondą, umie­jęt­no­ści orien­ta­cji pod­czas uzy­ski­wa­nia dostępu z róż­nych miejsc oraz sze­roką zna­jo­mość obrazu i fizycz­nego zacho­wa­nia zdro­wych struk­tur stawu bio­dro­wego.

Przy­padki pato­lo­giczne – ćwi­czący otrzy­muje ogólne infor­ma­cje i histo­rię medyczną kilku pacjen­tów i pro­szony jest o artro­sko­powe bada­nie stawu bio­dro­wego, iden­ty­fi­ka­cję i uchwy­ce­nie sta­nów pato­lo­gicz­nych oraz ich opi­sa­nie. Moduł obej­muje pato­lo­gie, takie jak uszko­dze­nia obrąbka sta­wo­wego, urazy chrzęstne i uszko­dze­nia dołu panew­ko­wego.

Wszyst­kie zada­nia w module dia­gno­styki stawu bio­dro­wego można wyko­ny­wać w 2 pozy­cjach pacjenta: na ple­cach i na boku.

Umie­jęt­no­ści:

  • wie­dza ana­to­miczna
  • bada­nie dia­gno­styczne stawu
  • iden­ty­fi­ka­cja i reje­stra­cja sta­nów pato­lo­gicz­nych oraz opi­sy­wa­nie ich

Wła­ści­wo­ści:

  • admi­ni­stra­tor kursu może dosto­so­wać zada­nia i wybrać cele oraz kolej­ność, w jakiej będą wyświe­tlane zgod­nie z pre­fe­ren­cjami
  • wszyst­kie zada­nia w module dia­gno­styki stawu bio­dro­wego można wyko­ny­wać w 2 pozy­cjach pacjenta

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.