Moduł mapowania elektrofizjologicznego układu przewodzenia serca

Kod produktu: ANGIOEPMAPP

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł umożliwia mapowanie układu przewodzenia serca i naukę identyfikacji różnych wzorców i lokalizacji arytmii.

Opis produktu

Moduł mapo­wa­nia elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­nego dla symu­la­to­rów ANGIO Men­tor umoż­li­wia ćwi­czą­cym elek­tro­fi­zjo­lo­giczne mapo­wa­nie układu prze­wod­nic­twa serca. Two­rząc trój­wy­mia­rową mapę elek­tryczną serca, uczest­nicy szko­le­nia są w sta­nie ziden­ty­fi­ko­wać różne wzorce i loka­li­za­cje aryt­mii. Ćwi­czący mogą two­rzyć mapy dia­gno­styczne przy uży­ciu wie­lo­elek­tro­do­wych cew­ni­ków mapu­ją­cych i prze­pro­wa­dzać lecze­nie przy uży­ciu róż­nych narzę­dzi abla­cyj­nych. Ten wyjąt­kowy moduł ofe­ruje reali­styczną symu­la­cję inter­fejsu użyt­kow­nika sys­temu mapo­wa­nia serca i ofe­ruje pełny prze­pływ pro­ce­dur two­rze­nia map 3D, abla­cji i wery­fi­ka­cji mapo­wa­nia na końcu zabiegu.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • roz­po­zna­wa­nie i iden­ty­fi­ka­cja róż­nych wzor­ców i loka­li­za­cji aryt­mii

Funk­cje­/ce­chy:

  • two­rze­nie trój­wy­mia­ro­wej mapy serca
  • moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia wie­lo­elek­tro­do­wych cew­ni­ków mapu­ją­cych
  • prze­pro­wa­dze­nie lecze­nia przy uży­ciu róż­nych narzę­dzi abla­cyj­nych

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.