Moduł szycia z użyciem narzędzi endowrist oraz poprzez dostęp z jednego portu

Kod produktu: ROBOWRISIN

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Inno­wa­cyjny moduł edu­ka­cyjny obej­muje samo­uczki doty­czące wią­za­nia węzłów w chi­rur­gii prze­bu­go­wej i z doj­ścia z poje­dyn­czego portu.

Opis produktu

Inno­wa­cyjny moduł edu­ka­cyjny obej­muje samo­uczki doty­czące wią­za­nia węzłów w chi­rur­gii prze­bu­go­wej i z doj­ścia z poje­dyn­czego portu. Zada­nia są bar­dzo reali­styczne i mają zasto­so­wa­nie w wyko­ny­wa­niu zło­żo­nych kro­ków pro­ce­du­ral­nych, takich jak podą­ża­nie za wyma­ga­ją­cymi liniami i kątami. Moduł obej­muje ubytki pio­nowe, poziome i uko­śne, a następ­nie ćwi­cze­nia obej­mu­jące wią­za­nie węzłów i zakła­da­nie szwów cią­głych i prze­ry­wa­nych. Opcjo­nalne inte­rak­tywne wska­zówki dostępne są dla nie­za­leż­nej nauki i dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści.

Umie­jęt­no­ści:

  • wią­za­nie węzłów
  • cią­gły i prze­ry­wany szew

Wła­ści­wo­ści:

  • zawiera samo­uczki doty­czące wią­za­nia węzłów w chi­rur­gii prze­gu­bo­wej i z doj­ścia z poje­dyn­czego portu
  • zada­nia są bar­dzo reali­styczne
  • dostępne są opcjo­nalne inte­rak­tywne wska­zówki

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.