Moduł badania wziernikiem i pobierania wymazu z pochwy

Kod produktu: PELVICSPECEXA

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł ten zapewnia hybrydową naukę łączącą fizyczny i wirtualny trening umiejętności związanych z wykonywania badań ginekologicznych z użyciem wziernika oraz pobierania wymazu z pochwy.

Opis produktu

Moduł bada­nia wzier­ni­kiem i pobie­ra­nia wymazu z pochwy do symu­la­tora PELVIC Men­tor zapew­nia samo­dzielne ćwi­cze­nie z prze­wod­ni­kiem krok po kroku, wyko­ny­wa­nia bada­nia szyjki macicy takich jak pobie­ra­nie wymazu z pochwy z wyko­rzy­sta­niem kli­nicz­nego wzier­nika i przy­rzą­dów do cyto­lo­gii.

Dzięki hybry­do­wemu naucza­niu łączą­cemu tre­ning fizyczny i wir­tu­alny ćwi­czący nabie­rają pew­no­ści sie­bie pod­czas wyko­ny­wa­nia bada­nia, popra­wiają koor­dy­na­cję wzro­kowo-ruchową i uczą się pra­wi­dło­wego wpro­wa­dza­nia narzę­dzi, aby unik­nąć dys­kom­fortu pacjenta. A to wszystko przed roz­po­czę­ciem pracy z praw­dzi­wymi pacjen­tami.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • koor­dy­na­cja oko-ręka
  • umiesz­cza­nie przy­rzą­dów nie wywo­łu­jąc dys­kom­fortu pacjentki
  • wyko­ny­wa­nie bada­nia z wyko­rzy­sta­niem wzier­nika
  • wyko­ny­wa­nie bada­nia cyto­lo­gicz­nego

Funk­cje­/ce­chy:

  • prze­wod­nik krok po kroku umoż­li­wia­jący samo­dzielny tre­ning
  • wizu­ali­za­cja narzę­dzi do wymazu i wzier­nika w wir­tu­alnym modelu pomaga w orien­ta­cji
  • skala dys­kom­fortu pacjenta: umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie bólu pacjenta, aby popra­wić jakość bada­nia
  • dyna­miczna ana­to­mia: odzwier­cie­dla­nie ruchu pochwy zapew­nia reali­styczny obraz mied­nicy
  • róż­no­rodne wymienne szyjki macicy: pra­wi­dłowe, nie­ródki oraz wie­lo­ródki umoż­li­wiają wykry­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie róż­nych ana­to­mii
  • raporty z ćwi­czeń: pozwa­lają ćwi­czą­cemu i instruk­to­rowi przej­rzeć i obiek­tyw­nie pod­su­mo­wać wyniki

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.