U/S Mentor Moduł do platformy interwencyjnej- moduł kaniulacji naczyń centralnych

Kod produktu: U/SCLP

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł wkłu­cia cen­tral­nego, to wszech­stronne narzę­dzie tre­nin­gowe umoż­li­wia­jące naukę umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do wpro­wa­dza­nia kaniuli cen­tral­nej w róż­nych ana­to­miach, zawie­ra­jący samo­dzielne zada­nia, ostrze­że­nia o nakłu­ciu narządu i pomoce wizu­alne, takie jak obraz igły 3D i wskaź­nik napeł­nie­nia strzy­kawki.

Opis produktu

Zało­że­nie wkłu­cia cen­tral­nego jest pod­sta­wową tech­niką pod­czas lecze­nia wielu hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjen­tów. Moduł wkłu­cia cen­tral­nego to moduł inter­wen­cyjny, który obej­muje zada­nia prak­tycz­nie i przy­padki kli­niczne. Zapew­nia to zro­zu­mie­nie pro­ce­dury, naby­cie umie­jęt­no­ści i zdo­by­cie manu­al­nej zręcz­no­ści pod­czas umiesz­cza­nia cew­nika pod kon­trolą USG do żyły szyj­nej wewnętrz­nej lub pod­oboj­czy­ko­wej metodą in-plane (uwi­docz­nie­nie całej dłu­go­ści igły nawet w przy­padku gdy ta znaj­duję się poza wiązką ultra­so­no­gra­ficzną) oraz out-of-plane (śle­dze­nie koń­cówki igły). Moduł zawiera rów­nież wszech­stronne pomoce edu­ka­cyjne. Dzięki zada­niom krok po kroku z wizu­al­nymi pod­po­wie­dziami na ekra­nie, symu­la­tor pełni rolę inte­rak­tyw­nego instruk­tora, a także daje natych­mia­stowy feed­back i ocenę po wyko­na­niu zada­nia oraz dostar­cza nie­zbęd­nych mate­ria­łów dydak­tycz­nych, dostęp­nych także z domu, dzięki opcjo­nal­nej usłu­dze chmu­ro­wej pro­du­centa. Jest to dosko­nałe narzę­dzie szko­le­niowe, dające moż­li­wość zdo­by­wa­nia prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści kli­nicz­nych, przy zacho­wa­niu dystansu spo­łecz­nego.

Moduł pomaga zdo­być pew­ność, nie­zbędną pod­czas umiesz­cza­nia kaniuli cen­tral­nej, w tym oceny ultra­so­no­gra­ficz­nej, wyboru miej­sca wkłu­cia, wpro­wa­dze­nia kaniuli i wery­fi­ka­cji, w róż­nych warun­kach ana­to­micz­nych.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • wpro­wa­dze­nie kaniuli cen­tral­nej pro­jek­cją out-of-plane oraz in-plane

Funk­cje­/ce­chy:

  • śle­dze­nie na żywo kaniuli i sondy ultra­dź­wię­ko­wej- zarówno sonda jak i kaniula są widoczne na ana­to­micz­nej mapie 3D oraz obra­zie ultra­so­no­gra­ficz­nym
  • wkładka do iniek­cji zawiera war­stwy, które zapew­niają reali­styczną infor­ma­cję zwrotną pod­czas pal­pa­cji i nakłu­cia
  • zada­nia pro­ce­du­ralne zapew­niają ćwi­czą­cemu instruk­cję postę­po­wa­nia krok po kroku
  • opcja- fizyczne wpro­wa­dze­nie pro­wad­nicy zapew­nia reali­styczne wra­że­nia pod­czas szko­le­nia
  • moduł zawiera zróż­ni­co­wane ana­to­mie pod wzglę­dem śred­nicy i dłu­go­ści żyły szyj­nej wewnętrz­nej i tęt­nicy wspól­nej
  • kon­se­kwen­cje popeł­nio­nych błę­dów- moduł zawiera symu­lo­wane powi­kła­nia takie jak nakłu­cie tęt­nicy
  • zwięk­szona war­tość edu­ka­cyjna dzięki samo­dziel­nym zada­niom, ostrze­że­niom o nakłu­ciu narządu i pomo­com wizu­al­nym, takim jak obraz igły 3D i wskaź­nik napeł­nie­nia strzy­kawki
  • moduł posiada ulep­szony raport wydaj­no­ści i ocena bez­pie­czeń­stwa.

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.