Moduł lobektomii robotycznej

Kod produktu: ROBOLOBE

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Użyt­kow­nicy mogą ćwi­czyć skom­pli­ko­waną robo­tyczną lobek­to­mię tora­ko­sko­pową z asy­stą robota (górny płat pra­wego płuca) oraz zdo­by­wać umie­jęt­no­ści i wie­dzę nie­zbędne do wyko­na­nia klu­czo­wych ele­men­tów pro­ce­dury.

Opis produktu

Użyt­kow­nicy mogą ćwi­czyć skom­pli­ko­waną robo­tyczną lobek­to­mię tora­ko­sko­pową z asy­stą robota (górny płat pra­wego płuca) oraz zdo­by­wać umie­jęt­no­ści i wie­dzę nie­zbędne do wyko­na­nia klu­czo­wych ele­men­tów pro­ce­dury, w tym: kon­trola jamy klatki pier­sio­wej, odwar­stwie­nie śród­pier­sia w celu odsło­nię­cia i podziału naczy­nia i oskrzela.

Moduł obej­muje symu­la­cję powi­kłań i sytu­acji awa­ryj­nych, takich jak uszko­dze­nie tęt­nicy i żyły płuc­nej, nerwu prze­po­no­wego i osier­dzia. W pełni respon­sywne śro­do­wi­sko ana­to­miczne ofe­ruje ruchy odde­chowe i tętno z bar­dzo reali­styczną gra­fiką.

Reali­styczne szko­le­nie zespołu, które ma na celu uspraw­nie­nie pracy zespo­ło­wej i komu­ni­ka­cji, moż­liwe jest poprzez doda­nie LAP Men­tor Express wraz z Robo­tiX Men­tor. Rola asy­stenta pod­czas lapa­ro­sko­pii ćwi­czona jest na LAP Men­tor Express, nato­miast rola głów­nego chi­rurga ćwi­czona jest na Robo­tiX Men­tor.

Umie­jęt­no­ści:

  • kon­trola jamy klatki pier­sio­wej
  • odwar­stwie­nie śród­pier­sia w celu odsło­nię­cia i podziału naczy­nia i oskrzela

Wła­ści­wo­ści:

  • w pełni respon­sywne śro­do­wi­sko ana­to­miczne
  • bar­dzo reali­styczna gra­fika
  • reali­styczne szko­le­nie zespołu, które ma na celu uspraw­nie­nie pracy zespo­ło­wej i komu­ni­ka­cji, moż­liwe jest poprzez doda­nie LAP Men­tor Express wraz z Robo­tiX Men­tor

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.