Moduł płuc

Kod produktu: U/SLUNG

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł płuc obej­muje zada­nia pro­ce­du­ralne i przy­padki kli­niczne doty­czące szko­le­nia w bada­niu płuc.

Opis produktu

Moduł płuc obej­muje zada­nia pro­ce­du­ralne i przy­padki kli­niczne doty­czące szko­le­nia w bada­niu płuc. Moduł zawiera prak­tyczne zada­nia i przy­padki, wraz z kom­plek­so­wymi pomo­cami edu­ka­cyj­nymi. Zada­nia pro­ce­du­ralne to prze­pro­wa­dza­nie pro­to­ko­łów egza­mi­na­cyj­nych krok po kroku (BLUE i F-LUS).

Przy­padki kli­niczne mają na celu szko­le­nie w zakre­sie tech­nicz­nych i kli­nicz­nych aspek­tów bada­nia. Przy­padki przed­sta­wiają reali­styczne sce­na­riu­sze o róż­nym pozio­mie zło­żo­no­ści dia­gno­stycz­nej, które poma­gają w roz­po­zna­wa­niu róż­nych pato­lo­gii, takich jak odma opłuc­nowa, wysięk opłuc­nowy, zapa­le­nie płuc, obrzęk płuc i arte­fakty płuc, takie jak linie A, linie B, linie Z, objaw śli­zga­nia opłuc­nej, punkt płuc itp. Moduł pozwala na szko­le­nie w peł­nym zakre­sie bada­nia i obej­muje ćwi­cze­nie w zakre­sie róż­nych stref płuc, doku­men­ta­cję i rapor­to­wa­nie kli­niczne w peł­nym śro­do­wi­sku kli­nicz­nym.

Umie­jęt­no­ści:

  • bada­nie płuc

Wła­ści­wo­ści:

  • przy­padki kli­niczne mają na celu szko­le­nie w zakre­sie tech­nicz­nych i kli­nicz­nych aspek­tów bada­nia
  • przy­padki przed­sta­wiają reali­styczne sce­na­riu­sze

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.