Moduł angioplastyki (PTA) tętnicy powierzchownej udowej

Kod produktu: ANGIOSFA

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł prze­zna­czony do nauki wewnątrz­na­czy­nio­wego lecze­nia cho­rób tęt­nicy obwo­do­wej. Zabiegi napraw­cze obej­mują lecze­nie tęt­nicy udo­wej i powierz­chow­nej tęt­nicy udo­wej.

Opis produktu

Moduł dedy­ko­wany do nauki wewnątrz­na­czy­nio­wego lecze­nia cho­rób tęt­nicy obwo­do­wej w obrę­bie tęt­nicy udo­wej i powierz­chow­nej tęt­nicy udo­wej. Tre­ning obej­muje rów­nież naukę radze­nia sobie z kom­pli­ka­cjami, takimi jak dysek­cja czy per­fo­ra­cja, które mogą być leczone za pomocą kon­wen­cjo­nal­nych tech­nik. Instruk­tor może uru­cho­mić kom­pli­ka­cje zdal­nie w trak­cie trwa­nia symu­la­cji.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • prze­pro­wa­dza­nie dia­gno­stycz­nej angio­gra­fii
  • nauka wyko­ny­wa­nia zabiegu za pomocą tech­niki wstę­pu­ją­cej lub zstę­pu­ją­cej
  • prze­pro­wa­dza­nie angio­pla­styki i sten­to­wa­nia
  • nauka pra­wi­dło­wego doboru leków umoż­li­wia­ją­cych kon­tro­lo­wa­nie zmian hemo­dy­na­micz­nych i koagu­la­cji
  • nauka podej­mo­wa­nych czyn­no­ści pod­czas poja­wie­nia się kom­pli­ka­cji

Funk­cje/ cechy:

  • przy­padki zamiesz­czone w module pre­zen­tują róż­no­rodne ana­to­mie, zawie­ra­jące różne kąty roz­wi­dleń aorty jak rów­nież róż­no­rodną loka­li­za­cję ste­nozy (odci­nek bliż­szy SFA, odci­nek środ­kowy SFA, odci­nek dystalny SFA) jego sto­pień i dłu­gość

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.