Moduł robotycznej chirurgii urologicznej – prostatektomia radykalna

Kod produktu: ROBOPROSTAT

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Uni­kalny moduł pro­ce­du­ralny umoż­li­wia tre­no­wa­nie klu­czo­wych eta­pów skom­pli­ko­wa­nej pro­ce­dury pro­sta­tek­to­mii robo­tycz­nej.

Opis produktu

Uni­kalny moduł pro­ce­du­ralny umoż­li­wia tre­no­wa­nie klu­czo­wych eta­pów skom­pli­ko­wa­nej pro­ce­dury pro­sta­tek­to­mii robo­tycz­nej. Sta­ży­sta krok po kroku wyko­nuje zada­nia pro­ce­du­ralne, takie jak odwar­stwie­nie i prze­cię­cie szyi pęche­rza moczo­wego, podział szy­puł ner­wowo-naczy­nio­wych, odwar­stwie­nie wierz­choł­kowe i prze­cię­cie cewki moczo­wej oraz wytwo­rze­nie ana­sto­mozy cewki moczo­wej.

Moduł zapew­nia kom­plek­sowe roz­wią­za­nie edu­ka­cyjne, w tym inte­rak­tywne wska­zówki pro­ce­du­ralne krok po kroku, roz­po­zna­wa­nie ana­to­mii, pro­gram naucza­nia oparty na wideo dla całej pro­ce­dury oraz kom­plek­sowe wskaź­niki wydaj­no­ści. Uwzględ­niono sze­reg powi­kłań, takich jak uszko­dze­nie klu­czo­wych struk­tur i krwa­wie­nia, aby zapew­nić naj­bar­dziej reali­styczne wra­że­nia w śro­do­wi­sku ana­to­micz­nym.

Reali­styczne szko­le­nie zespołu moż­liwe jest poprzez doda­nie LAP Men­tor Express w celu włą­cze­nia asy­stenta lapa­ro­sko­po­wego do przy­pad­ków pro­ce­du­ralnych.

Umie­jęt­no­ści:

  • pro­ce­dura pro­sta­tek­to­mii robo­tycz­nej:
  • Odwar­stwie­nie i prze­cię­cie szyi pęche­rza moczo­wego
  • Podział szy­puł ner­wowo-naczy­nio­wych
  • Odwar­stwie­nie wierz­choł­kowe i prze­cię­cie cewki moczo­wej
  • Wytwo­rze­nie ana­sto­mozy cewki moczo­wej

Wła­ści­wo­ści:

  • moduł zapew­nia kom­plek­sowe roz­wią­za­nie edu­ka­cyjne
  • reali­styczne szko­le­nie zespołu moż­liwe jest po doda­niu LAP Men­tor Express

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.