Moduł robotycznej chirurgii ginekologicznej – pełna procedura histerektomii

Kod produktu: ROBOHYSPRO

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Ten zaawan­so­wany i wszech­stronny pro­gram symu­la­cji daje moż­li­wość ćwi­cze­nia pro­ce­dury histe­rek­to­mii robo­tycz­nej.

Opis produktu

Zaawan­so­wany i kom­plek­sowy pro­gram symu­la­cji daje oka­zję do ćwi­cze­nia pro­ce­dury histe­rek­to­mii robo­tycz­nej: mani­pu­la­cja macicy, podział szy­puły gór­nej, mobi­li­za­cja pęche­rza moczo­wego, eks­po­zy­cja i podział tęt­nicy macicz­nej i kol­po­to­mia.

Kom­pletne roz­wią­za­nie edu­ka­cyjne zawiera filmy z praw­dzi­wej pro­ce­dury, instruk­cje pro­ce­du­ralne krok po kroku i raporty z wyni­ków. Uwzględ­niono sze­reg powi­kłań i sytu­acji awa­ryj­nych, takich jak uszko­dze­nie klu­czo­wych struk­tur i krwa­wie­nia, aby zapew­nić naj­bar­dziej reali­styczne wra­że­nia w śro­do­wi­sku ana­to­micz­nym.

Reali­styczne szko­le­nie zespołu, które ma na celu uspraw­nie­nie pracy zespo­ło­wej i komu­ni­ka­cji, moż­liwe jest poprzez doda­nie LAP Men­tor Express wraz z Robo­tiX Men­tor. Rola asy­stenta pod­czas lapa­ro­sko­pii ćwi­czona jest na LAP Men­tor Express, nato­miast rola głów­nego chi­rurga ćwi­czona jest na Robo­tiX Men­tor.

Umie­jęt­no­ści:

  • pro­ce­dura histe­rek­to­mii robo­tycz­nej:
  • mani­pu­la­cja macicy
  • podział szy­puły gór­nej
  • mobi­li­za­cja pęche­rza moczo­wego
  • eks­po­zy­cja i podział tęt­nicy macicz­nej
  • kol­po­to­mia

Wła­ści­wo­ści:

  • zawiera filmy z praw­dzi­wej pro­ce­dury, instruk­cje pro­ce­du­ralne krok po kroku i raporty z wyni­ków
  • reali­styczne szko­le­nie zespołu, które ma na celu uspraw­nie­nie pracy zespo­ło­wej i komu­ni­ka­cji, moż­liwe jest poprzez doda­nie LAP Men­tor Express wraz z Robo­tiX Men­tor

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.