Moduł robotycznej hemikolektomii prawostronnej

Kod produktu: ROBOHEMI

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

3D Systems z dumą oferuje pierwszą w historii praktyczną symulację w wirtualnej rzeczywistości robotycznej hemikolektomii prawostronnej dla Simbionix Robotix Mentor.

Opis produktu

3D Systems z dumą ofe­ruje pierw­szą w histo­rii prak­tyczną symu­la­cję w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści robo­tycz­nej hemi­ko­lek­to­mii pra­wo­stron­nej dla Sim­bio­nix Robo­tix Men­tor.

Uważa się, że resek­cja odbyt­nicy jest ide­al­nym zabie­giem do prze­pro­wa­dze­nia z uży­ciem robota. Zapro­po­no­wano pro­ce­durę hemi­ko­lek­to­mii pra­wo­stron­nej jako śro­dek szko­le­niowy w celu zdo­by­cia doświad­cze­nia kli­nicz­nego w pracy z robo­tem. Pra­wo­stronna resek­cja jelita gru­bego wspo­ma­gana robo­tem jest pro­ce­durą, która ofe­ruje szcze­gólną war­tość począt­ku­ją­cym zespo­łom robo­tycz­nym na począt­ko­wych eta­pach zdo­by­wa­nia ich doświad­cze­nia w chi­rur­gii jelita gru­bego. Cały zespół chi­rur­giczny, w tym ope­ra­tor, asy­stent i instru­men­ta­riuszka, może nabyć pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści robo­tyczne nie­zbędne do bez­piecz­nego przej­ścia do bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­dur.

Moduł pozwala użyt­kow­ni­kom ćwi­czyć klu­czowe etapy zro­bo­ty­zo­wa­nej hemi­ko­lek­to­mii pra­wo­stron­nej, takie jak two­rze­nie zespo­le­nia jelita kręt­ni­czo-okręż­ni­czego. Każde zada­nie kon­cen­truje się na jed­nym waż­nym eta­pie pro­ce­dury, zapew­nia­jąc nowy para­dyg­mat szko­le­nia, aby umoż­li­wić chi­rur­gom roz­wi­nię­cie umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do wyko­na­nia pro­ce­dury.

Umie­jęt­no­ści:

  • ćwi­cze­nie klu­czo­wych eta­pów pro­ce­dury robo­tycz­nej hemi­ko­lek­to­mii pra­wo­stron­nej, takie jak two­rze­nie zespo­le­nia kręt­ni­czo-okreż­ni­czego

Wła­ści­wo­ści:

  • sta­nowi szcze­gólną war­tość dla począt­ku­ją­cego zespołu robo­tycznego na począt­ko­wych eta­pach zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia w chi­rur­gii jelita gru­bego

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.