Opcjonalny moduł do nauki szycia krocza do fantomu porodowego P90 [P96]

Kod produktu: 1022212

825,33 zł(671,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Opcjo­nalny moduł do nauki szy­cia kro­cza pozwala roz­sze­rzyć fan­tom poro­dowy P90 PRO i Basic.

Opis produktu

Opcjo­nalny moduł do nauki szy­cia kro­cza pozwala roz­sze­rzyć fan­tom poro­dowy P90 PRO i Basic o tą funk­cjo­nal­ność. Miękka skóra z któ­rej wyko­nany jest model umoż­li­wia ćwi­czą­cemu zdo­by­cie umie­jęt­no­ści w zakre­sie posłu­gi­wa­nia się przy­rzą­dami chi­rur­gicz­nymi, tech­nik szy­cia jak i wią­za­nia węzłów.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • szy­cie i ocena uszko­dze­nia pochwy po poro­dzie
 • moż­li­wość wyko­na­nia nacię­cia
 • nauka trzy­ma­nia narzę­dzi chi­rur­gicz­nych oraz dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści zakła­da­nia szwów oraz wią­za­nia węzłów

Funk­cje­/ce­chy:

 • tre­na­żer kom­pa­ty­bilny z fan­tomem poro­dowym P90 PRO oraz P90 Basic
 • łatwa insta­la­cja wkła­dek do fan­tomu poro­do­wego
 • w zesta­wie znaj­dują się 2 kro­cza z fabrycz­nie wyko­nanymi nacię­ciami: środ­ko­wym i pośrod­ko­wym
 • w zesta­wie znaj­duje się wkładka bez wyko­nanych nacięć umoż­li­wiająca ćwi­czą­cemu/instruktorowi wyko­na­nie nacię­cia w dowol­nym miej­scu
 • wkładka wyko­nana z reali­stycz­nego mate­riału nie­za­wie­ra­ją­cego lateksu
 • moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia kli­nicz­nych narzę­dzi chi­rur­gicz­nych

W zesta­wie:

 • pod­stawa
 • fabrycz­nie nacięte kro­cza (2 sztuki)
 • kro­cze bez nacieć (1 sztuka)
 • wkładka zabez­pie­cza­jąca i piny mocu­jące do fan­tomu P90

Waga: 0.947 kg

Ele­menty zuży­walne:

 • 1022214 [XP96-001]– 2 wkładki z fabrycz­nym nacię­ciem
 • 1022215 [XP96-002]– 3 wkładki bez wyko­nanych nacięć

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.