Pediatryczny fantom do nauki BLS/RKO z monitorowaniem poprawności Brad Jr.

Kod produktu: 100-2275

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

5839,61 zł(4747,65 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom do nauki BLS/RKO w postaci torsu sied­mio­let­niego dziecka z moż­li­wo­ścią elek­tro­nicz­nego moni­to­ro­wa­nia popraw­no­ści wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści (umiesz­cze­nie rąk, popraw­ność uci­śnięć oraz wen­ty­la­cji). Fan­tom posiada wymienne czę­ści twa­rzowe oraz drogi odde­chowe.

Opis produktu

Reali­stycz­nie wyglą­da­jący model sied­mio­let­niego dziecka z widocz­nymi i wyczu­wal­nymi ana­to­micz­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi. Model posiada miękką, winy­lową skórę oraz natu­ralny opór klatki pier­sio­wej pod­czas uci­sku.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych poprzez odchy­le­nie głowy
 • wyko­ny­wa­nie uci­śnięć klatki pier­sio­wej
 • wen­ty­la­cja usta-usta lub wor­kiem samo­roz­prę­żal­nym

Funk­cje­/ce­chy:

 • fan­tom w postaci sied­mio­let­niego dziecka z odwzo­ro­wa­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi umoż­li­wia­ją­cymi poprawne uło­że­nie rąk
 • winy­lowa skóra jest łatwa w utrzy­ma­niu w czy­sto­ści
 • opór klatki pier­sio­wej pod­czas uci­śnięć jest typowy dla pacjenta pedia­trycz­nego
 • Wypo­sa­żony jest w indy­wi­du­al­nego użytku maski twa­rzowe oraz sys­tem zatrza­skowo mon­to­wa­nych dróg odde­cho­wych z zawo­rem jed­no­kie­run­ko­wym zapo­bie­ga­ją­cym powsta­wa­niu zaka­żeń krzy­żo­wych
 • dodat­kowa kon­sola umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie popraw­no­ści uło­że­nia rąk, głę­bo­ko­ści uci­śnięć, popraw­no­ści wen­ty­la­cji poprzez zaświe­ce­nie odpo­wied­niej diody

W zesta­wie:

 • fan­tom,
 • 3 szt. dróg odde­cho­wych,
 • 3 szt. masek twa­rzo­wych,
 • torba trans­por­to­wą­/matę
 • elek­tro­niczny czuj­nik moni­to­ru­jący popraw­ność wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści

Wymiary:

71 x 43 x 25 cm

Ele­menty wymienne

 • 2526 torba do prze­cho­wy­wa­nia

Ele­menty zuży­walne

 • 2280 wymienne drogi odde­chowe (24 sztuki)
 • 2223 czę­ści twa­rzowe (10 sztuk)
 • 2023EXPORT czę­ści twa­rzowe (z droż­nymi noz­drzami) (10 sztuk)

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.