Pediatryczny zestaw silikonowych ran trauma

Kod produktu: WK135.L

4086,49 zł(3322,35 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dedy­ko­wany pedia­tryczny zestaw ran ura­zo­wych jest ide­al­nym dodat­kiem pod­czas ćwi­czeń pole­ga­ją­cych na opa­try­wa­niu ofiar wypad­ków, upad­ków i innych kata­strof. W zesta­wie znaj­duje się 9 róż­nych typów ran, które przed­sta­wiają mie­dzy innymi, otar­cie gór­nej koń­czyny, otwarte zła­ma­nie kości pro­mie­nio­wej, otwarte zła­ma­nie kości pisz­cze­lo­wej oraz otwarte zła­ma­nie kości udo­wej.

Opis produktu

Zestaw zawiera rany umoż­li­wia­jące symu­la­cję ran ura­zo­wych dedy­ko­wa­nych dla symu­la­to­rów pedia­trycz­nych formy Gau­mard. W zesta­wie znaj­dują się rany odwzo­ro­wu­jące otar­cie gór­nej koń­czyny, otwarte zła­ma­nie kości pro­mie­nio­wej, otwarte zła­ma­nie kości pisz­cze­lo­wej oraz otwarte zła­ma­nie kości udo­wej. Rany zostały wyko­nane z sili­konu dzięki czemu otrzy­mano więk­szy realizm niż przy ranach winy­lo­wych. Cha­rak­te­ry­zują się one rów­nież dużą trwa­ło­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja i opa­try­wa­nie ran ura­zo­wych u dzieci

Funk­cje / cechy:

 • 9 typów ran (w sumie 9 ran):

rana szar­pana twa­rzy

sinia­k/stłu­cze­nie

 • od pasów bez­pie­czeń­stwa na klatce pier­sio­wej
 • na twa­rzy

otar­cie skóry powstałe w wyniku upadku na asfalt:

 • twa­rzy
 • koń­czyny gór­nej
 • uda

otwarte zła­ma­nie

 • kości pro­mie­nio­wej
 • kości pisz­cze­lo­wej
 • kości udo­wej
 • wyko­nane ze spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu
 • trwałe i wytrzy­małe

W zesta­wie:

 • 9 ran (rana szar­pana, otar­cie skóry, zła­ma­nia otwarte)
 • ręka­wiczki (1 para)
 • walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • rana szar­pana twa­rzy
 • sinia­k/stłu­cze­nie od pasów bez­pie­czeń­stwa na klatce pier­sio­wej
 • sinia­k/stłu­cze­nie na twa­rzy
 • otar­cie skóry powstałe na twa­rzy w wyniku upadku na asfalt
 • otar­cie skóry powstałe na koń­czy­nie gór­nej w wyniku upadku na asfalt
 • otar­cie skóry powstałe na udzie w wyniku upadku na asfalt
 • otwarte zła­ma­nie kości pro­mie­nio­wej
 • otwarte zła­ma­nie kości pisz­cze­lo­wej
 • otwarte zła­ma­nie kości udo­wej
 • ręka­wiczki

Dostępne opcje:

 • WK135.L – Pedia­tryczny zestaw sili­ko­no­wych ran trauma o jasnej kar­na­cji skóry
 • WK135.M – Pedia­tryczny zestaw sili­ko­no­wych ran trauma o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • WK135.D – Pedia­tryczny zestaw sili­ko­no­wych ran trauma o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.