Pełnopostaciowy fantom niemowlęcia do nauki intubacji

Kod produktu: S320.PK.L

4307,15 zł(3501,75 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Peł­no­wy­mia­rowy fan­tom przed­sta­wia­jący nie­mowlę z pełni ruchomą głową, szyją oraz szczęką słu­żący do nauki udraż­nia­nia i intu­ba­cji dróg odde­cho­wych. Fan­tom posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­waną tcha­wicę, oskrzela, płuca oraz jamę klatki pier­sio­wej zawie­ra­jące organy wewnętrzne. Ana­to­micz­nie poprawne usta, język, drogi odde­chowe i prze­łyk ilu­strują róż­nice pomię­dzy intu­ba­cją nie­mowlęcia, dziecka a osoby doro­słej.

Opis produktu

Peł­no­wy­mia­rowy fan­tom przed­sta­wia­jący nie­mowlę słu­żący do nauki udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych. W pełni ruchoma głowa, szyja oraz szczęka umoż­li­wiają wyko­na­nie odchy­le­nia gło­wy­/wy­su­nię­cia żuchwy, oraz uło­że­nia w pozy­cji węszą­cej. Fan­tom posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­waną tcha­wicę, oskrzela, płuca oraz jamę klatki pier­sio­wej zawie­ra­jące organy wewnętrzne. Ana­to­micz­nie poprawne usta, język, drogi odde­chowe i prze­łyk ilu­strują róż­nice pomię­dzy intu­ba­cją nie­mowlęcia, dziecka a osoby doro­słej. Miękka szyja oraz chrząstka pier­ście­nio­wata umoż­li­wiają wyko­na­nie manewru Sel­licka. Pod­czas wyko­ny­wa­nia wen­ty­la­cji widoczne jest reali­styczne uno­sze­nie klatki, a otwór nosowy umoż­li­wia umiesz­cze­nie rurki nosowo-gar­dło­wej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

●nauka udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych u nie­mowlęcia

●nauka intu­ba­cji u nie­mowlęcia

Funk­cje / cechy:

 • reali­styczna jama klatki pier­sio­wej zawie­ra­jąca organy wewnętrzne
 • w pełni ruchoma głowa, szyja oraz szczęka umoż­li­wiająca wyko­na­nie odchy­le­nia gło­wy­/wy­su­nię­cia żuchwy oraz uło­że­nia w pozy­cji węszą­cej
 • ana­to­micz­nie poprawne usta, język, drogi odde­chowe i prze­łyk ilu­strujące róż­nice pomię­dzy intu­ba­cją nie­mowlęcia, dziecka a osoby doro­słej
 • miękka szyja oraz chrząstka pier­ście­nio­wata umoż­li­wiające wyko­na­nie manewru Sel­licka
 • reali­styczne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas wen­ty­la­cji
 • reali­styczna tcha­wica, oskrzela i płuca
 • drogi odde­chowe zwę­żane poni­żej strun gło­so­wych
 • śred­nica dróg odde­cho­wych wynosi 3.8 mm
 • otwór nosowy umoż­li­wia umiesz­cze­nie rurki nosowo-gar­dło­wej

W zesta­wie:

 • fan­tom nie­mowlęcia
 • instruk­cja obsługi
 • torba

Opcje:

S320.711– dekom­pre­sja i dre­naż klatki pier­sio­wej

S320.PK. D- peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nie­mowlęcia do nauki intu­ba­cji- ciemna kar­na­cja

S320.PK. L- peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nie­mowlęcia do nauki intu­ba­cji- jasna kar­na­cja

S320.PK. M- peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nie­mowlęcia do nauki intu­ba­cji- śniada kar­na­cja

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.