Podstawowy moduł ginekologiczny

Kod produktu: U/SBASICGYN

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Leka­rze, w tym ultra­so­no­gra­fi­ści mają oka­zję prze­ćwi­czyć różne typowe sce­na­riu­sze ruty­no­wej i nagłej ultra­so­no­gra­fii gine­ko­lo­gicz­nej z zasto­so­wa­niem metod prze­zpo­ch­wo­wych i prze­zbrzusz­nych.

Opis produktu

Leka­rze, w tym ultra­so­no­gra­fi­ści mają oka­zję prze­ćwi­czyć różne typowe sce­na­riu­sze ruty­no­wej i nagłej ultra­so­no­gra­fii gine­ko­lo­gicz­nej z zasto­so­wa­niem metod prze­zpo­ch­wo­wych i prze­zbrzusz­nych.

Wir­tu­alne przy­padki 3D i skon­cen­tro­wane sce­na­riu­sze kli­niczne ofe­rują pełne śro­do­wi­sko edu­ka­cyjne i dia­gno­styczne.

Pra­wi­dłowe warianty ana­to­miczne, wcze­sna ciąża wewnątrz­ma­ciczna, ciąża poza­ma­ciczna, mię­śniaki macicy, nowo­twory jaj­ni­ków, wod­niak jajo­wodu, wkładka wewnątrz­ma­ciczna w niepra­wi­dłowej loka­li­za­cji i wię­cej.

Zada­nia pro­ce­du­ralne krok po kroku ofe­rują samo­ucze­nie się stan­dar­do­wych pozy­cji, które należy uzy­skać w pro­to­ko­łach ska­no­wa­nia.

Umie­jęt­no­ści:

  • ruty­nowa i nagła ultra­so­no­gra­fia gine­ko­lo­giczna

Wła­ści­wo­ści:

  • zada­nia pro­ce­du­ralne krok po kroku

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.