Powiększony model przepukliny jądra miażdżystego

Kod produktu: 4400

Erler-Zimmer

642,9 zł(522,68 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przed­sta­wia­jący w 2-krot­nym powięk­sze­niu dwa kręgi lędź­wiowe z tylno-boczną prze­pu­kliną jądra miaż­dży­stego. Sta­nowi ide­alne narzę­dzie dydak­tyczne zarówno w gabi­ne­cie lekar­skim, jak i sali wykła­do­wej do obja­śnia­nia spe­cy­fiki prze­pu­klin krę­go­słupa.

Opis produktu

Model dwóch krę­gów lędź­wio­wych z tylno-boczną prze­pu­kliną jądra miaż­dży­stego. Model odwzo­ro­wuje ana­to­mię w około 2-krot­nym powięk­sze­niu. Dedy­ko­wany do obja­śnia­nia zja­wi­ska prze­pu­kliny krę­go­słupa. W następ­stwie ści­śnię­cia dwóch krę­gów razem wewnętrzny rdzeń dysku wysuwa się na zewnątrz, two­rząc prze­pu­klinę.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zro­zu­mie­nie zja­wi­ska prze­pu­kliny jądra miaż­dży­stego

Funk­cje­/ce­chy:

  • model 2-krot­nie powięk­szony
  • trans­pa­rentne kręgi
  • ści­śnię­cie krę­gów skut­kuje uwi­docz­nie­niem zawar­to­ści krążka mię­dzy­krę­go­wego – powstaje prze­pu­klina

W zesta­wie:

  • powięk­szony model prze­pu­kliny jądra miaż­dży­stego

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.