Silikonowa rana do nauki pielęgnacji odleżyn, nieleczona

Kod produktu: PW001A

Erler-Zimmer

2066,55 zł(1680,12 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Sili­ko­nowa rana symu­lu­jąca odle­żyny w oko­licy krzy­żo­wej. Odw­zo­ro­wuje stan rany nie­le­czo­nej, z widoczną tkanką mar­twi­czą. Dedy­ko­wana jest do nauki dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji odle­żyn.

Opis produktu

Sili­ko­nowa rana symu­lu­jąca odle­żyny w oko­licy krzy­żo­wej dedy­ko­wana do nauki dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji. Odw­zo­ro­wuje ranę powstałą na sku­tek dłu­go­trwa­łego naci­sku, w sta­nie nie­le­czo­nym, z widoczną tkanką mar­twi­czą. W takim przy­padku osza­co­wa­nie roz­le­gło­ści tkanki mar­twi­czej nie jest moż­liwe – rana wymaga inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej. W celu uroz­ma­ice­nia symu­la­cji rana może być moco­wana na fan­to­mie lub pozo­ran­cie. Wykorzysta­nie dedy­ko­wa­nego kleju zwięk­sza przy­czep­ność wydłu­ża­jąc sesje tre­nin­gową. Widoczny jest fałd odbytu czę­sto sta­no­wiący utrud­nie­nie pod­czas opa­try­wa­nia rany.

Dostar­czana jest z pudeł­kiem do prze­cho­wy­wa­nia.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji odle­żyn

Funk­cje / cechy:

  • odwzo­ro­wuje stan rany nie­le­czo­nej, z widoczną tkanką mar­twi­czą
  • moż­li­wość moco­wa­nia na fan­to­mie lub pozo­ran­cie
  • widoczny jest fałd odbytu

W zesta­wie:

  • sili­ko­nowa rana
  • pudełko do prze­cho­wy­wa­nia

Waga: 0,5 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.