Silikonowa rana do nauki pielęgnacji odleżyn, oczyszczona

Kod produktu: PW001B

Erler-Zimmer

2066,55 zł(1680,12 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Sili­ko­nowa rana symu­lu­jąca odle­żyny w oko­licy krzy­żo­wej. Odw­zo­ro­wuje stan rany oczysz­czo­nej, bez tkanki mar­twi­czej, z widocz­nymi kie­sze­niami. Dedy­ko­wana jest do nauki dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji odle­żyn.

Opis produktu

Sili­ko­nowa rana symu­lu­jąca odle­żyny w oko­licy krzy­żo­wej prze­zna­czona do nauki dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji. Odw­zo­ro­wuje stan rany oczysz­czo­nej. Tkanka mar­twi­cza została usu­nięta, widoczne są kie­sze­nie rany. Rana może posłu­żyć do demon­stra­cji sto­so­wa­nia lecze­nia pod­ci­śnie­niem. W celu uroz­ma­ice­nia symu­la­cji rana może być moco­wana na fan­to­mie lub pozo­ran­cie. Wyko­rzy­sta­nie dedy­ko­wa­nego kleju zwięk­sza przy­czep­ność wydłu­ża­jąc sesje tre­nin­gową. Widoczny jest fałd odbytu czę­sto sta­no­wiący utrud­nie­nie pod­czas opa­try­wa­nia rany.

Rana dostar­czana jest z pudeł­kiem do prze­cho­wy­wa­nia.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka dia­gno­zo­wa­nia oraz pie­lę­gna­cji odle­żyn

Funk­cje / cechy:

  • odwzo­ro­wuje stan rany oczysz­czo­nej, bez tkanki mar­twi­czej, z widocz­nymi kie­sze­niami
  • może posłu­żyć do demon­stra­cji sto­so­wa­nia lecze­nia pod­ci­śnie­niem
  • moż­li­wość moco­wa­nia na fan­to­mie lub pozo­ran­cie
  • widoczny jest fałd odbytu

W zesta­wie:

  • sili­ko­nowa rana
  • pudełko do prze­cho­wy­wa­nia

Waga: 0,5 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.